15 apr 2011 13:25

Accijnzen

Herinvoering van het negatief kliksysteem voor accijnzen op motorbrandstoffen

Herinvoering van het negatief kliksysteem voor accijnzen op motorbrandstoffen

De ministerraad beslist de accijnzen op motorbrandstoffen te verlagen zodra de prijs boven een bepaalde drempel stijgt. De ministerraad heeft hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders (*). 

Wegens de stijgende prijzen van motorgasolie en benzine beslist de ministerraad om de accijnzen te beperken zodra de benzineprijs meer bedraagt dan 1,70 euro per liter ongelode benzine en 1,50 euro per liter gasolie.

Het gaat om ongelode benzine GN-code 2710 11 41, 270 1145 en 2710 11 49 en gasolie GN-code 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49.

De accijns mag niet dalen onder het Europese minimumniveau en moet de bugettaire neutraliteit bewaren, dat houdt in dat de vermindering de gederfde btw-opbrengsten voor de schatkist niet mag overtreffen. De ministerraad beslist daarom om het negatief kliksysteem opnieuw in te voeren. Dat systeem belet dat de vermindering van de accijnzen onder deze drempelwaarden dalen.

De ontwerpen worden aan de Raad van State voorgelegd.

(*) ontwerp van kb betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaalde motorbrandstoffen.
(**) ontwerp van kb tot uitvoering van art. 427 van de de programmawet van 27 december 2004.