24 nov 2006 16:00

Accrediteringssysteem voor tandheelkundigen

Accrediteringssysteem voor tandheelkundigen in reglementering ingepast

Accrediteringssysteem voor tandheelkundigen in reglementering ingepast

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte om het accrediteringssysteem voor tandheelkundigen vast te leggen in het koninklijk besluit dat de wet op verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen uitvoert. (kb van 3 juli 1996 - uitvoering van de wet van 14 juli 1994) Het nationaal akkoord tussen tandartsen en ziekenfondsen 2005-2006 koppelt de accreditering van tandheelkundigen naar analogie van de geneesheren los van het akkoord en past het in de wet in. Met dit voorstel willen de betrokkenen de kwaliteit van de zorgverstrekking door tandheelkundigen waarborgen. Het ontwerp van koninklijk besluit somt de bevoegde accrediteringsorganen op: de stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, de evaluatiecommissie tandheelkunde en de commissie van beroep tandheelkunde. Daarna besteedt het ontwerp telkens een artikel aan de samenstelling, de benoeming van de leden, de bevoegdheden en de werking van die organen. De maatregel treedt op 1 januari 2007 in werking. Het verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV gaf een gunstig advies.