20 dec 2019 14:43

Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding

De ministerraad keurt het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goed.

In uitvoering van het Regeerakkoord wordt jaarlijks een actieplan sociale fraudebestrijding goedgekeurd door de Regering, met bijzondere aandacht voor sociale dumping. Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden.

Het actieplan is gebaseerd op de vijf strategische doelstellingen, waarover een overeenstemming is bereikt met alle betrokken actoren:

  • verlaagde lasten op arbeid om de aantrekkelijkheid om sociale fraude te plegen te doen afnemen
  • eenvoudigere wetgeving en administratie om transparantie en compliance te verhogen (inclusief digitalisering)
  • grotere pakkans
  • verhoogde slagkracht van de sociale inspectiediensten
  • bestrijding van de grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping, inclusief een verbeterde samenwerking in de strijd tegen sociale fraude binnen de Europese context (Europese en internationale maatregelen)

Het actieplan beoogt zowel de arrondissementscellen, de Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) als de inspectiediensten. Wat de arrondissementscellen betreft, heeft dit actieplan als doelstelling om, in nauwe samenwerking met de Raad van Arbeidsauditeurs en het College van Procureurs-generaal, erin te slagen om de actie van de arrondissementscellen beter te harmoniseren en daarbij hun autonomie te waarborgen.