29 jan 2021 17:27

Actieplan sociale fraudebestrijding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval het actieplan sociale fraudebestrijding voor 2021 goed.

Dit plan stelt de acties vast die in 2021 zullen worden ondernomen om de fraude inzake sociale dumping, sociale bijdragen en sociale uitkeringen te bestrijden. In het actieplan wordt ook een nieuw strategisch objectief naar voor geschoven, namelijk meer aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers.

De prioritaire acties worden weergegeven in de volgende drie hoofdstukken:

  • Actiepunten rond de coronacrisis
  • Prioritaire fraudefenomenen zoals sociale dumping, niet-aangegeven arbeid, mensenhandel en grootstedenproblematiek, uitkerings- en domiciliefraude, bijdragefraudeen fraude rond gezondheidszorg
  • Sectorale aanpak programmawerking (voor de meest fraudegevoelige sectoren)

Het actieplan 2021 viseert zowel de arrondissementscellen als de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de inspectiediensten. Voor de arrondissementscellen wil dit actieplan in nauwe samenwerking met de Raad van Arbeidsauditeurs en het College van Procureurs-generaal de actie beter harmoniseren en daarbij hun autonomie waarborgen. Bij de opstelling van dit actieplan voor 2021 werd rekening gehouden met de huidige budgettaire middelen.