28 feb 2014 19:28

Actieplan tegen sociale dumping

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat straffen oplegt in het kader van het actieplan tegen sociale dumping in de sector van het wegvervoer.

Het ontwerp verhoogt de boete bij de inbreuk op de verplichting om een vrachtbrief in de vrachtwagen te hebben, van 50 euro naar 1800 euro. Buitenlandse chauffeurs dienen deze onmiddellijk te betalen of hun vrachtwagen wordt geïmmobiliseerd. De boete voor het niet-naleven van het verbod om de lange wekelijkse rust in de vrachtwagen te nemen, wordt verhoogd van 50 naar 1800 euro.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgelegd aan de Raad van State en aan de gewesten.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg