22 sep 2023 15:28

Actieplan voor de certificering van de geconsolideerde jaarrekening van de federale staat

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand akte van het actieplan opgesteld door het Directoraat-generaal Federale Accountant van de FOD BOSA in het kader van de certificering van de geconsolideerde jaarrekening van de federale staat.

Overeenkomstig de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, legt de staatssecretaris voor Begroting de jaarrekening van de federale staat voor aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan het Rekenhof uiterlijk op 31 augustus van het jaar dat volgt op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. Het Rekenhof bezorgt vervolgens de Kamer het certificeringsverslag over de jaarrekening van de federale staat vóór 15 november van datzelfde jaar.

Om tegemoet te komen aan de essentiële opmerkingen van het Rekenhof heeft het Directoraat-generaal Federale Accountant een actieplan opgesteld. Het omvat de volgende actiepunten:

 • de opmaak van de federale instructie ‘Waardering terreinen en gebouwen’ door de FOD BOSA in 2023
 • de opstart van overleg met de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de FOD Financiën voor de opmaak van de rekeningen van 2023
 • de FOD Buitenlandse Zaken bezorgt de actuele lijst met gebouwen van diplomatieke posten in eigendom en een kopie van het verslag van de externe expert-schatter voor die gebouwen, waarvoor een professionele schatting werd uitgevoerd
 • de opmaak van de beslissingstabel 'Materiële Vaste Activa' na publicatie van de federale instructie door de FOD BOSA
 • de opmaak van een instructie inzake personeelsgebonden verplichtingen door de FOD BOSA
 • de publicatie van de instructie ‘Oninvorderbare vastgestelde rechten’ door de FOD BOSA in het najaar van 2023
 • de bronsystemen van de FOD Financiën moeten de bedragen inzake fiscale opbrengsten, schuldvorderingen en schulden aanleveren conform de in het boekhoudplan voorziene classificaties en indelingen
 • het opnemen van de verkoop van het Résidence Palace in boekjaar 2023 door de Regie der Gebouwen
 • alle FOD’s & POD’s dienen bij maandafsluiting reeds rekening te houden met de opmerkingen van het Rekenhof
 • alle FOD’s & POD’s dienen informatie aan te leveren over de aan te leggen voorzieningen
 • de FOD BOSA stelt een database samen met technische fiches voor alle grootboekrekeningen en publiceert deze in de tool Enable Now
 • alle FOD’s & POD’s dienen kwalitatieve verantwoordingsbijlagen aan te leveren aan de FOD BOSA