30 mrt 2007 17:00

Actieve verbandmiddelen

Tegemoetkoming in de uitgaven voor actieve verbandmiddelen voor chronisch zieken met maximumfactuur

Tegemoetkoming in de uitgaven voor actieve verbandmiddelen voor chronisch zieken met maximumfactuur

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tegemoetkoming in de uitgaven voor actieve verbandmiddelen. Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelde, voert artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet uit over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft. Het ontwerp voert de beslissing van de ministerraad van 2 juni 2006 uit om een tegemoetkoming te voorzien in bepaalde uitgaven van gunste van chronisch zieken met een maximumfactuur. Patiënten met chronische wonden hebben recht op een forfaitaire vergoeding van 20 euro per maand tijdens drie maanden. Dat kan drie maal worden verlengd. Om recht te hebben op de tegemoetkoming, moet de behandelend geneesheer aan de adviserend geneesheer een voorschrift voorleggen. Het remgeld dat de patiënt betaalt, wordt berekend in het persoonlijke aandeel in de maximumfactuur van de patiënt van zodra hij een actief verband gebruikt dat ervoor in aanmerking komt. Het ontwerp heeft een positief advies gekregen van de Commissie voor begrotingscontrole en van het Verzekeringscomité van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV.