07 dec 2007 17:18

Activa-stadswachten

Bijkomende budgetten voor de verlenging van de contingenten Activa-stadswachten

Bijkomende budgetten voor de verlenging van de contingenten Activa-stadswachten

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft de ministerraad beslist om bijkomende budgetten vrij te maken voor de verlenging van de contingenten Activa-stadswachten voor een periode van een jaar.

Het gaat concreet om 436 voltijdse krachten die tewerkgesteld zijn in steden en gemeenten met een strategisch veiligheids- en preventieplan.

Die stadswachten die vanaf 2008 worden ingezet onder de benaming 'gemeenschapswachten', spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van het lokale veiligheids- en preventiebeleid door:

  •  Het sensibiliseren van de bevolking via de verspreiding van folders, documenten of affiches, maar ook verbale contacten. Door de medewerking aan informatiecampagnes en informatiesessies met het oog op het aan de burgers overmaken van een boodschap of van inlichtingen die betrekking hebben op criminaliteitspreventie, o.a. in het kader van de hieronder vermelde fenomenen. 
  • Het sensibiliseren van het publiek beoogt eveneens het trekken van de aandacht van het publiek op het naleven van de geldende regelgeving op de plaatsen waar ze worden ingezet.
  • Het zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld en op openbare plaatsen in de wijken ( o.a openbare parkings), en op en in de omgeving van het openbaar vervoer…  en het houden van functioneel toezicht.  Hun aanwezigheid moet, omwille van het afschrikkend effect ten aanzien van potentiële daders, kleine criminaliteit en bepaalde vormen van sociale overlast mee helpen voorkomen.

Door hun zichtbare preventieve aanwezigheid in de wijken treden de stadswachten bovendien veelvuldig in contact met het publiek; ze vormen zodoende een interface tussen de burgers en de lokale overheid. In dit kader zullen ze informatief optreden: 

  • ten aanzien van de bevoegde stedelijke/gemeentelijke diensten aan wie zij euvels als zwerfvuil, beschadigingen aan trottoirs, wegdek, straatmeubilair… signaleren;
  • ten aanzien van de bevolking; door doorverwijzend op te treden, of informatie te verstrekken aan burgers wanneer deze erom vragen.

Het optreden als gemachtigd opzichter aan de uitgang van de scholen, waarbij ze o.a. instaan voor het helpen oversteken van kinderen in de directe omgeving van de scholen.

Voor het goede begrip: deze stadswachten hebben geen politionele bevoegdheden, maar werken complementair aan de lokale politie.

Minister Dewael wenst het belang van deze beslissing te benadrukken, aangezien een dergelijke maatregel een win-win-situatie met zich meebrengt voor alle betrokkenen, t.t.z. de stadswachten zelf, lokale politie, de steden en gemeenten en natuurlijk hun inwoners.