13 dec 2013 19:00

Activaplan uitgebreid tot min dertigjarigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het activaplan uitbreidt tot de min dertigjarigen.

Vanaf 1 januari 2014 kunnen werkgevers die een laaggeschoolde werkzoekende, jonger dan 30 jaar, in dienst nemen, aanspraak maken op de activamaatregel. De werkzoekende die ten minste zes maanden als werkzoekende is ingeschreven, op het ogenblik van de aanwerving uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is en geen diploma hoger secundair onderwijs heeft, geeft gedurende drie' jaar recht op:

  • een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen van 1500 euro per kwartaal
  • een werkuitkering van 500 euro per maand die de werkgever kan verwerken in het nettoloon dat hij betaalt

De voorgestelde maatregel is bedoeld om de tewerkstellingsgraad van laaggeschoolde jongeren te bevorderen en hun risico op langdurige werkloosheid te beperken.

Het ontwerp kreeg een positief advies van het beheerscomité van de RVA.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen