10 nov 2023 21:01

Actualisering van de federale milieueffectenrapportage en publieksinspraak

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een voorontwerp van wet goed over de milieueffectenrapportage van federale plannen en programma’s en de inspraak van het publiek hierin.

Het voorontwerp actualiseert de wet over de beoordeling van de milieueffecten van plannen en programma’s en de inspraak van het publiek bij de uitwerking ervan (SEA-wet). De SEA-wet (Strategic Environmental Assessment) zet voor de federale overheid de regels en verplichtingen om die voortvloeien uit het internationaal verdragsrecht (het Verdrag van Aarhus) en het afgeleid EU-recht.

De herziening behoudt grotendeels het systeem dat wordt vooropgesteld in de originele SEA-wet. Er worden slechts beperkte wijzigingen voorgesteld, gebaseerd op een analyse die zich heeft toegespitst op de volgende drie elementen:

  • nagaan of de wet nog overeenstemt met alle relevante internationale en Europese regelgeving en rechtspraak en desnoods de nodige aanpassingen doorvoeren
  • actualiseren van de lijst van plannen en programma’s waarvoor in elk geval een milieueffectenbeoordeling vereist is
  • verbeteren, verduidelijken en waar mogelijk flexibeler maken van de procedures voorzien in de SEA-wet

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma’s in verband met het milieu