17 nov 2023 17:00

Actualisering van de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed over de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector.

Het hoofddoel van dit ontwerp is het koninklijk besluit betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector van 17 oktober 2011 aan te passen aan de verschillende behoeften die sinds de inwerkingtreding ervan zijn ontstaan en aan de verschillende gebruikservaringen.

Ten tweede voorziet het ontwerpbesluit in de vaststelling van een aanvraagformulier voor veiligheidsattesten dat specifiek is voor de veiligheidsattesten die worden afgeleverd door de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden en tot aanvulling van artikel 30bis van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, met het oog op de invoeging van een bijlage met het aanvraagformulier voor een veiligheidsattest in de nucleaire en radiologische sectoren