30 jun 2023 17:06

Actualisering van de voorschriften rond hergebruik van overheidsinformatie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de voorschriften betreffende het hergebruik van overheidsinformatie actualiseert.

De huidige regelgeving wordt aangepast om te voldoen aan EU-richtlijn 2019/1024 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PSI-richtlijn). Dit is de derde herneming van de richtlijn 2003/98/EG, die regelmatig wordt geactualiseerd om rekening te houden met de snelle evolutie op digitaal gebied.

Met de PSI-richtlijn wil de Europese Unie de resterende en nieuwe belemmeringen voor het brede hergebruik van overheidsinformatie en door de overheid gefinancierde informatie in de hele EU aanpakken, het wetgevingskader actualiseren om rekening te houden met de vooruitgang in digitale technologieën en digitale innovatie, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, verder stimuleren.

De belangrijkste wijzigingen die dit voorontwerp doorvoert, zijn:

  • de invoering van een specifiek stelsel enerzijds met betrekking tot de onderzoeksgegevens en anderzijds met betrekking tot hoogwaardige datasets
  • het vaststellen van nieuwe technische specificaties (dynamische gegevens)
  • het beklemtonen van het beginsel krachtens hetwelk het hergebruik, al dan niet voor commerciële doeleinden, in principe kosteloos is en niet aan voorwaarden onderworpen is
  • het in aanmerking nemen van de noodzaak om te anonimiseren/pseudonimiseren voordat bepaalde documenten hergebruikt kunnen worden, met name door de anonimiserings-/pseudonimiseringskosten op te nemen in de berekening van eventuele vergoedingen
  • het creëren van een specifiek stelsel met betrekking tot praktijken die de beschikbaarheid van documenten beperken voor hergebruik

Naast de omzetting van deze nieuwe elementen in Belgisch recht, beoogt dit voorontwerp ook het huidige stelsel te vereenvoudigen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie