27 okt 2023 22:51

Actualisering van de voorschriften rond hergebruik van overheidsinformatie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de regels betreffende het hergebruik van overheidsinformatie actualiseert.

De huidige regelgeving wordt aangepast om te voldoen aan EU-richtlijn 2019/1024 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PSI-richtlijn). Dit is de derde herziening van de richtlijn 2003/98/EG.

Met de PSI-richtlijn wil de Europese Unie de belemmeringen voor het brede hergebruik van overheidsinformatie in de hele EU aanpakken. Met de derde herziening van de PSI-richtlijn wordt het wetgevingskader geactualiseerd om rekening te houden met de vooruitgang in digitale technologieën en digitale innovatie, met inbegrip van kunstmatige intelligentie.

De belangrijkste wijzigingen die dit voorontwerp doorvoert, zijn:

  • de invoering van een specifiek stelsel enerzijds met betrekking tot de onderzoeksgegevens en anderzijds met betrekking tot hoogwaardige datasets
  • het vaststellen van nieuwe technische specificaties (dynamische gegevens)
  • het beklemtonen van het beginsel krachtens hetwelk het hergebruik, al dan niet voor commerciële doeleinden, in principe kosteloos is en niet aan voorwaarden onderworpen is
  • het in aanmerking nemen van de noodzaak om te anonimiseren/pseudonimiseren voordat bepaalde documenten hergebruikt kunnen worden, met name door de anonimiserings-/pseudonimiseringskosten op te nemen in de berekening van eventuele vergoedingen
  • het creëren van een specifiek stelsel met betrekking tot praktijken die de beschikbaarheid van documenten beperken voor hergebruik

Naast de omzetting van deze nieuwe elementen in het Belgisch recht, beoogt dit voorontwerp ook het huidige stelsel te vereenvoudigen.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie