29 sep 2023 16:11

Actualisering van de wetgeving inzake de bestrijding van enzoötische runderleucose en runder-, schapen- en geitenbrucellose

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wetgeving betreffende de bestrijding van enzoötische runderleucose en runder-, schapen- en geitenbrucellose actualiseren.

De huidige koninklijk besluiten betreffende de bestrijding van enzoötische runderleucose en runderbrucellose dateren uit respectievelijk 1991 en 1978 en moeten in het licht van de veranderende sanitaire situatie in België worden geactualiseerd. Het koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van bepaalde landdieren is de enige wettelijke basis voor schapen en geiten en moet eveneens bijgewerkt worden.

Bovendien is sinds 2021 de Europese verordening 2016/429 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde besluiten op het gebied van diergezondheid (ook wel de nieuwe diergezondheidswet of Animal Health Law genoemd) van toepassing.

De gedelegeerde Europese verordening 2020/689 tot aanvulling van de Europese verordening 2016/429 wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de "ziektevrije" status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten, bevat specifieke bepalingen voor zowel de bestrijding van runderleucose als runder-, schapen- en geitenbrucellose. Om te voldoen aan de bepalingen van de Animal Health Law is het bijgevolg nodig de bestaande wetgeving aan te passen.

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter advies voorgelegd aan de Raad Van State.