23 jun 2023 16:51

Addendum bij de collectieve overeenkomst inzake het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het addendum van 28 april 2023 aan de collectieve overeenkomst van 12 mei 2022 over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten als algemeen bindend verklaart.

In de overeenkomst van 12 mei 2022, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ), wordt bepaald dat de maximumtarieven qua ereloonsupplementen die in de algemene regeling van het ziekenhuis opgenomen moeten zijn, niet verhoogd mogen worden vanaf de datum van afsluiting van deze overeenkomst tot 30 april 2023.

Om te vermijden dat de bevriezing van de maximumtarieven wordt gecompenseerd door de afhoudingen op de honoraria te verhogen, werd eveneens bepaald dat deze niet mogen verhoogd worden tot dezelfde datum.

Zoals goedgekeurd door de NPCAZ op 28 april 2023, wordt de overeenkomst verlengd tot 31 december 2023, na een evaluatie van de stand van zaken van de hervorming van de ziekenhuisorganisatie en -financiering.

Om deze overeenkomst algemene draagwijdte te geven, wordt deze collectieve overeenkomst als algemeen bindend verklaard door de ministerraad.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.