14 jul 2023 17:39

Addendum bij het Nationaal plan voor herstel en veerkracht

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine de federale bijdrage aan het addendum bij het Nationaal plan voor herstel en veerkracht van België goed.

Het Belgische Plan voor herstel- en veerkracht (PHV) is op 13 juli 2021 door de Raad van de Europese Unie goedgekeurd. Het uitvoeringsbesluit van de Raad van de EU voorzag in een maximale financiële bijdrage van 5 923 953 327 euro voor België aan niet-terugvorderbare financiële steun (subsidies). Op basis van de definitieve beschikbare bbp-gegevens is het subsidiebedrag op 30 juni 2022 geactualiseerd naar 4 524 565 000 euro.

Inmiddels hebben het Europees Parlement en de Raad van de EU de RRF-verordening gewijzigd in het kader van het REPowerEU-initiatief1. In dit verband komt België in aanmerking voor 281 716 188 euro aan EU-subsidies voor de financiering van maatregelen om de veerkracht, veiligheid en duurzaamheid van het energiesysteem van de Unie te vergroten door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de energievoorziening op EU-niveau te diversifiëren.

De som van deze twee subsidiebedragen werd verdeeld over de verschillende entiteiten en België heeft de Europese Commissie in kennis gesteld van een verzoek tot overdracht van middelen van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) naar het nieuwe REPowerEU-hoofdstuk van het PHV. Deze middelen worden overgemaakt vanuit de enveloppes die in het kader van BAR aan de gewesten zijn toegewezen, naar hun eigen REPowerEU-enveloppe.

Tot slot heeft België op 30 maart 2023 een intentieverklaring gestuurd naar de Europese Commissie betreffende het gebruik van RRF-leningen.

In deze context moet België een aangepast plan aan de Europese Commissie voorleggen, in de vorm van een addendum. Over het addendum bij het PHV (met inbegrip van het hoofdstuk REPowerEU) heeft interfederale coördinatie plaatsgevonden, rekening houdend met de richtsnoeren van de Europese Commissie.

Het dossier zal worden voorgelegd aan een volgend Overlegcomité.