15 sep 2017 16:57

Addendum bij het samenwerkingsakkoord betreffende de ontwikkeling van een nieuwe applicatie voor het beheer van de kandidaturen en voor de overdracht van de verkiezingsresultaten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerpaddendum goed bij het samenwerkingsakkoord van 3 november 2015 betreffende de ontwikkeling van een nieuwe applicatie voor het beheer van de kandidaturen en voor de overdracht van de verkiezingsresultaten.

Op 3 november 2015 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale staat en de deelgebieden om samen een nieuwe applicatie te ontwikkelen voor de overdracht van de verkiezingsresultaten en hiervoor een overheidsopdracht te lanceren.

Het ontwerpaddendum dat vandaag werd goedgekeurd, bepaalt dat:

  • de kosten van post 2 van de overheidsopdracht (Ontwikkeling van een nieuwe website voor de publicatie van de verkiezingsresultaten) voor 60% zullen worden gedekt door de federale staat en voor 40% door de deelgebieden die het addendum hebben ondertekend;
  • de verdeling van die 40% onder de enige deelgebieden die het akkoord hebben ondertekend, zal gebeuren naar rato van het aantal kiezers dat is ingeschreven in elk deelgebied tijdens de gewestelijke en gemeenschapsverkiezingen van 25 mei 2014. Indien een deelgebied niet deelneemt aan dit samenwerkingsakkoord zal zijn deel ten laste worden genomen door de federale staat;
  • de eventuele bijkomende kosten die het gevolg zijn van een aanvraag van een deelgebied dat het akkoord heeft ondertekend met het oog op de personalisering van de website met de verkiezingsresultaten zullen door deze entiteit worden betaald op basis van het door de dienstverlener aan wie deze opdracht werd gegund bepaalde dagtarief voor het evolutief onderhoud van de website in kwestie in het kader van post 4 van de desbetreffende overheidsopdracht (Raamovereenkomst betreffende het gebruik en het evolutief onderhoud van een nieuwe publicatiewebsite).