10 sep 2004 17:00

Administratieve sancties

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 129bis van het Wetboek van vennootschappen tot invoering van administratieve santies voor de laattijdige neerlegging van de gewone of de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschappen.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 129bis van het Wetboek van vennootschappen tot invoering van administratieve santies voor de laattijdige neerlegging van de gewone of de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschappen.

Sedert de invoering van dit artikel 129bis (*) stelt men een verhoging en versnelling van de neerlegging van de jaarrekeningen vast bij de Nationale Bank. Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet enerzijds in de procedure die door de vennootschappen dient te worden gevolgd met het oog op het bekomen van uitstel voor de neerlegging van de gewone jaarrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen, alsook de procedure die door de bevoegde ambtenaar van de FOD Economie moet worden gevolgd met het oog op het opleggen van de administratieve boete en de overdracht van het dossier aan de FOD Financiën voor invordering. De Raad nam tevens akte van de verbintenis van de FOD Economie en de FOD Financiën om spoedig en alleszins vóór eind 2004 over te gaan tot het opleggen en invorderen van de administratieve geldboetes. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) door de programmawet van 8 april 2003.