27 nov 2013 19:11

Administratieve vereenvoudiging: hergebruik van gegevens door federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de eenmalige inzameling van gegevens verankert in de werking van de federale overheidsdiensten. Het initiatief kadert in het regeerakkoord dat de inspanningen op het vlak van administratieve vereenvoudiging voor burgers en ondernemingen versterkt. 

Door gegevens van een authentieke bron of dienstenintegrator te hergebruiken, kunnen de administratieve lasten enorm worden verminderd. Dat principe van de eenmalige gegevensinzameling en het hergebruik van gegevens die al beschikbaar zijn, wordt nu verankerd in de werking van de federale administraties.  

Alle diensten van de federale overheid zullen het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer gebruiken om de natuurlijke en rechtspersonen te identificeren. Ze zullen ook de gegevens aangeboden door een dienstenintegrator hergebruiken en hiervoor de vereiste machtigingen aanvragen. 

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet goed houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de federale overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren