07 okt 2016 16:18

Advies over een voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het welzijn van dieren

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Justitie Koen Geens advies over het voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 over de bescherming en het welzijn van dieren.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de ministerraad gevraagd advies te verlenen over het artikel 36ter, §3, 4°dat in verschillende straffen voorziet voor natuurlijke personen of die niet zijn opgenomen in boek I van het Strafwetboek. Volgens die bepaling, in een vonnis tot veroordeling voor een misdrijf bedoeld in de wet van 14 augustus 1986, kan een rechter voor natuurlijke personen de maatregelen bevelen uit artikelen 38 tot 41 van het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven en milieuaansprakelijkheid, hoewel die maatregelen in boek I van het Strafwetboek enkel worden geregeld ten aanzien van rechtspersonen.

Overeenkomstig artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen is het eensluidend advies van de ministerraad vereist voor iedere beraadslaging in de gemeenschaps- of gewestregering over een voorontwerp van decreet waarin een straf of een strafbaarstelling is opgenomen waarin boek I van het Strafwetboek niet voorziet.