03 dec 2010 11:08

Afbakening van zone voor offshore windparken

Nieuwe afbakening van windparken in de Noordzee - tweede lezing

Nieuwe afbakening van windparken in de Noordzee - tweede lezing

De minister van Klimaat en Energie Paul Magnette en staatssecretaris voor Mobiteit Etienne Schouppe zullen de afbakening aanpassen van het gebied dat voor windparken is voorbehouden in de exclusieve economische zone van de Noordzee. De bedoeling is om een zo groot mogelijk gebied voor de windparken te behouden en tegelijk de scheepvaart zo weinig mogelijk te beperken.

Doordat de Noordzee een druk bevaarde zeeroute is, kan de inplanting van de windparken het zeeverkeer ernstig hinderen. Daarom wordt de zone voor de windparken ingeperkt. De staatssceretaris voor mobiliteit zal de ministerraad een voorstel doen over een nieuwe scheepvaartreglementering die de scheepvaartveiligheid rond de windparken vrijwaart.

Het ontwerp van koninklijk besluit (*) dat de coördinaten van de offshore windparken aanpast, wordt nu in tweede lezing aan de ministerraad voorgelegd. Het is aangepast aan het advies van de regeringen van de gewesten, en de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas.

(*) tot wijziging van het kb van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden in de zeegebieden waar België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht.