29 apr 2016 17:40

Afschaffing 48-urenregel en uitbreiding elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet goed over de afschaffing van de 48-urenregel en de verruiming van de mogelijkheid om een beroep te doen op elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. 

De 48-urenregel geeft het uitzendbureau twee werkdagen de tijd om de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid op geschrift te stellen. Deze regel plaatst de uitzendkracht in een positie van rechtsonzekerheid, omdat zijn arbeidsovereenkomst pas schriftelijk wordt opgemaakt nadat hij al aan de uitzendopdracht is begonnen of die al heeft beëindigd in geval van dagcontracten. Het voorontwerp schrapt daarom de 48-urenregel en verruimt de mogelijkheden om arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid elektronisch te kunnen ondertekenen.

Vanaf 1 oktober 2016 zal elke arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid schriftelijk moeten worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht in dienst treedt. De schriftelijke vaststelling zal voortaan op drie manieren mogelijk zijn:

  • via een klassieke schriftelijke overeenkomst
  • via een elektronische overeenkomst die wordt ondertekend via een gekwalificeerde elektronische handtekening (e-ID) of een gekwalificeerde elektronische zegel
  • via een elektronische overeenkomst die wordt ondertekend door elk ander type elektronische handtekening, op voorwaarde dat deze toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met de inhoud van de overeenkomst en het behoud van de integriteit van die overeenkomst te verzekeren

Bij afwezigheid van een rechtsgeldig ondertekende overeenkomst bij aanvang van de uitzendopdracht, zal de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van rechtswege onderworpen zijn aan de regels die gelden voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Alleen wanneer de niet-ondertekening volledig te wijten is aan de uitzendkracht zelf, geldt deze sanctie niet. 

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijk arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, met het oog op de afschaffing van de 48-urenregel en de verruiming van de mogelijkheid om een beroep te doen op elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid