17 jul 2015 19:01

Afschaffing van de alternatieve berekening van het cumulatieplafond bij de toekenning van het pensioen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de alternatieve berekening van het cumulatieplafond afschaft bij de toekenning van een rust- en overlevingspensioen.

Dit ontwerp schaft de alternatieve berekening van het cumulatieplafond bij de toekenning van een rust- en overlevingspensioen af, die overbodig is sinds de hervorming tot de beperking tot de eenheid van loopbaan sinds 1 januari 2015.

Aangezien de berekening van het cumulatieplafond sinds 1 januari 2015 uitgedrukt wordt in dagen en niet langer in jaren, mag de alternatieve berekening, die werd ingevoerd om een positieve correctie mogelijk te maken wanneer een loopbaan verschillende jaren telde van minder dan 104 dagen, worden afgeschaft. Een onvolledig jaar zal immers enkel nog meetellen voor het aantal dagen dat op de individuele rekening voorkomt, en niet meer als 1/45. De afschaffing van deze alternatieve berekening draagt bij tot de transparantie en coherentie van de pensioenwetgeving.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 52 van het koninklijk besluit van 21

december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers