13 mei 2016 17:41

Afschaffing van de anonimiteit van voorafbetaalde kaarten - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecom Alexander De Croo een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de afschaffing van de anonimiteit van voorafbetaalde kaarten van mobiele operatoren. 

Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de Raad van State. 

De identificatiegegevens die de operatoren momenteel moeten bewaren om de telecomwet te respecteren, zijn de naam en de voornaam van de persoon en het domicilieadres. In het kader van de strijd tegen terrorisme wijzigt het voorontwerp van wet artikel 127 van de wet van 13 juni 2005 over de elektronische communicatie. Concreet betekent het dat deze regel ook van toepassing zal zijn voor prepaidkaarten.

De ministerraad keurt tevens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de identificatie van de eindgebruikers van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart. Dit ontwerp van koninklijk besluit moet aangenomen worden om effectief een einde te maken aan de anonimiteit van voorafbetaalde kaarten.

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit werden van 29 maart tot 10 april 2016 voorgelegd voor openbare  raadpleging. Ze worden daarna voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.