01 jul 2022 17:05

Afvaardiging van de federale regering in de Interministeriële Conferentie Jeugd

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo de afvaardiging van de federale regering in de Interministeriële Conferentie Jeugd goed.

Het Overlegcomité keurde op 24 november 2021 de oprichting van een Interministeriële Conferentie (IMC) Jeugd goed. De federale regering zal in de schoot van de IMC vertegenwoordigd worden door de volgende ministers:

  • de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
  • de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris

Ministers die niet opgenomen zijn in de lijst kunnen steeds uitgenodigd worden voor het onderzoek van dossiers die hen in het bijzonder aanbelangen.