08 jan 2004 15:00

Agenda Ministerraad

Ministerraad van vrijdag 9 januari 2004, om 10.00 uur. Agenda
Persconferentie om 15.00, Hertogstraat 4

Ministerraad van vrijdag 9 januari 2004, om 10.00 uur. Agenda Persconferentie om 15.00, Hertogstraat 4

DOSSIER WAARBIJ EEN STAATSSECRETARIS BETROKKEN IS Minister van Buitenlandse Zaken + Staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken B.1. Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Uitvoering van punt 3 van de notificatie nr. 2003A33500.007 van de Raad van 19 december 2003 (Richtlijnen met een omzettingsachterstand van meer dan twee jaar - Omstandig verslag, actieplan en gedetailleerd tijdpad) :a) Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Richtlijnen 98/81 en 99/74).b) Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Richtlijn 98/44).c) Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling (Richtlijnen 99/44 en 00/53).2003A33500.007 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Landsverdediging A.2. LEOPOLDSBURG - Afsluiten van een overheidsopdracht voor de uitbating en totale waarborg van de technische installaties.2004A05130.001 Minister van Ambtenarenzaken A.3. Ontwerp van koninklijk besluit houdende sommige reglementaire bepalingen met betrekking tot de overgang naar het hogere niveau.2003A04161.003 Minister van Ambtenarenzaken B.4. Beleidsnota voor de modernisering van het Federaal Openbaar Ambt.2004A04180.001 Minister van Justitie B.5. Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 53, § 6, en 54bis, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54ter en een artikel 66bis.2003A02250.007 Minister van Financiën B.6. Project "TelLanoGa" - Complete integratie van datanetwerk en telefonie in het nieuwe "North Galaxy"-complex en het "Diamant Boart"-gebouw - Overdracht van de bevoegdheid inzake de gunning van een overheidsopdracht voor leveringen van diensten.2003A20130.118 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën B.7. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie.2003A20410.038 Minister van Financiën B.8. Voorontwerp van wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling.2003A20410.035 Minister van Overheidsbedrijven B.9. Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde wijziging van het beheerscontract afgesloten op 14 augustus 1998 tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap "Brussels Airport Terminal Company".2001A62460.290 Minister van Sociale Zaken A.10. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2002A70720.526 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste Minister B.11. Uitvoering van punt 4 van de notificatienr. 2003A01500.008 van de Raad van 19 december 2003 - Verslag van het bezoek aan het Ierse Voorzitterschap, op 8 januari 2004.2004A01500.001 Minister van Landsverdediging B.12. DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Opleidinsopdracht voor het behoud van de vrede.2004A05530.001 Minister van Ontwikkelingssamenwerking B.13. BURUNDI - Belgo-Burundese samenwerking - Stand van zaken van de uitvoering van het bilaterale samenwerkingsprogramma en nieuwe voorziene bijdragen in functie van het "Forum van de Partners van Burundi", op 13 en 14 januari 2004, te Brussel.2004A32520.001 Minister van Buitenlandse Zaken A.14. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Europese Conventie met betrekking tot het landschap, gedaan te Firenze, op 20 oktober 2000.2004A30510.001 ++ +