18 nov 2004 16:15

Agenda Ministerraad

Ministerraad van vrijdag 19 november 2004, om 10.00 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 19 november 2004, om 10.00 uur. Agenda.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE REGERING Eerste Minister A.1. Tiende Conferentie van de Staatshoofden en Regeringsleiders van de landen die het gebruik van het Frans gemeenschappelijk hebben - Ouagadoudou, Burkina Faso - Vrijdag 26 en zaterdag 27 november 2004 - Vertegenwoordiging van de Federale Regering.2004A01052.017 ++ + DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Minister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat B.2. Project FEDCOM - IT-ondersteuning van een aangepaste overheidscomptabiliteit - Voortzetting van het project.2002A04130.567 Minister van FinanciënMinister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Duurzame OntwikkelingMinister van Leefmilieu B.3. Oprichting van een gespecialiseerde dochteronderneming, een "Energy Service Company" (ESCO), door de Federale Investeringsmaatschappij:a) Ontwerp van koninklijk besluit dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een opdracht toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen.2004A43400.013b) Principiële beslissing tot aanstelling van een regeringscommissaris.c) Ontwerp van statuten.d) Ontwerp van financieel plan.e) Ontwerp van overeenkomst tot delegatie van opdracht tussen de Federale Staat en de Federale Investeringsmaatschappij.2004A43400.014 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Financiën B.4. Verzoekschrift tot vernietiging bij het Arbitragehof van de artikelen 14, 15, 16, 21, 24 en 26 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 26 maart 2004 houdende regeling van herstelmaatregelen voor de Vlaamse paardenwedrennen, houdende machting aan de Vlaamse Regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel "Vlaamse Federatie voor paardenwedrennen" en houdende wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (Belgisch Staatsblad van 24 mei 2004, blz. 40.136).2004A20100.014 Eerste MinisterMinister van Ambtenarenzaken A.5. Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de minimale rechten in de zin van artikel 9bis, § 5, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.2004A04163.005 Eerste MinisterMinister van Ambtenarenzaken A.6. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2002 tot uitvoering, voor de Overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVIII, Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.2002A04163.022 Minister van Ambtenarenzaken A.7. Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.2004A04150.005 Minister van Ambtenarenzaken B.8. Studie over de impact van de invoering van een geïntegreerd instrument voor het geïnformatiseerd beheer van het Federaal Personeel - Interdepartementaal e-HRM-project.2004A04130.069 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Grootstedenbeleid A.9. Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in artikel 119bis, § 6, tweede lid, 1°, van de nieuwe gemeentewet.2004A48070.008 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse Zaken B.10. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de niveau-anciënniteit van de vastbenoemde personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom die benoemd worden als ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in het kader van coördinatie van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart en in het kader van de organisatie en invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 112, 101 en 100.2004A64161.001 Minister van JustitieMinister van Binnenlandse Zaken B.11. Voorontwerp van wet tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten.2004A03330.047 Minister van Justitie A.12. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2005.2004A02430.024 Minister van JustitieMinister van Sociale ZakenMinister van Werk A.13. Ontwerpen van koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Federaal Coördinatiecomité.2004A74770.017 Minister van FinanciënMinister van Begroting B.14. BRUSSEL - Congressenpaleis - Renovatie en uitbreiding - Stand van zaken. 2003A61130.028 Minister van Landsverdediging A.15. Voorontwerp van wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2005.2004A05330.072 Minister van Landsverdediging A.16. Afsluiten van een overeenkomst voor levering van elektriciteit aan de kwartieren van Defensie in het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.2004A05130.068 Minister van Landsverdediging A.17. Afsluiten van een contract voor de uitbating en totale waarborg van de technische en thermische installaties van het kwartier BISMAN van Dinant.2004A05130.067 Minister van Wetenschapsbeleid A.18. Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van de stafdiensten van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.2004A50180.010 Minister van Wetenschapsbeleid B.19. Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de Federale Overheid.2004A50820.011 Minister van Wetenschapsbeleid B.20. Onderzoeksprogramma inzake magneto-encefalografie.2004A50820.012 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Economie B.21. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 mei 2003 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.2004A40210.003 Minister van Economie B.22. Ontwerp van koninklijk besluit houdende toepassing van de internationale boekhoudnormen.2004A40430.025 Minister van Energie B.23. Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wiens leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 15/10, § 2, van de wet van12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen kunnen beschouwd worden.2004A42450.020 Minister van Energie B.24. Oprichting van een "Sociaal mazoutfonds" - Overeenkomst tussen de Federale Staat, enerzijds, en de leden van de Belgische Petroleumfederatie en de leden van de Belgische Petroleum Unie, anderzijds.2004A42450.015 Minister van FinanciënMinister van Overheidsbedrijven B.25. Federale Investeringsmaatschappij - Wijziging van de terugbetalingsvoorwaarden van de lening van 28 januari 2002 aan SABENA Technics.2002A64400.431 Minister van Overheidsbedrijven A.26. Voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst van 4 april 2003 met het oog op de verwezenlijking van het programma van het Gewestelijk Expresnet van, naar, in en rond Brussel.2004A64460.056 Minister van Begroting A.27. Federaal programma van de openbare investeringen 2004 - Vrijgeving van de derde schijf : 25 % voor de Departementen en voor de Regie der gebouwen - Periode : juli - september 2004.2004A22420.001 Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid A.28. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende verbod op sommige dierproeven voor wat betreft het testen van cosmetische producten.2001A71480.034 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk B.29. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, en houdende diverse bepalingen.2002A74780.136 Minister van Werk B.30. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 39bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.2004A70720.026 Minister van Werk A.31. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.1998A74780.073 Minister van Grootstedenbeleid B.32. Aanhangsels bij de contracten gesloten met de steden Bergen en Luik, en met de gemeente Sint-Gillis, in het kader van het Grootstedenbeleid van de Federale Regering.2004A48330.073 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van FinanciënMinister van Buitenlandse ZakenMinister van Landsverdediging B.33. BRUSSEL - Nieuw N.A.V.O.-Hoofdkwartier - Ontwerp van akkoord tot overname door België van het beheer van het bouwproject.1994A05340.005 Eerste MinisterMinister van Buitenlandse ZakenMinister van Landsverdediging B.34. "Force generation Conference", op 22 november 2004 - "Battle groups" - Belgisch standpunt.2004A01350.002 Minister van Buitenlandse Zaken A.35. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Internationaal Vedrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, gedaan te New York, op 15 december 1997.2004A30510.040 Minister van Buitenlandse Zaken A.36. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhuis, op 24 juni 1998.2004A30510.036 Minister van Buitenlandse Zaken A.37. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Vilnius, op 19 november 2003.2004A30510.037 Minister van Buitenlandse Zaken A.38. Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Ontwikkelingssamenwerking A.39. a) Ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de toelating om een leeftijdslimiet te vermelden in de toelatingsvoorwaarden voor een betrekking binnen het programma "Junior Professional Officers" bij een Organisatie van de Verenigde Naties en andere multilaterale organisaties.2004A32510.038b) Ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de toelating om een leeftijdslimiet te vermelden in de toelatingsvoorwaarden voor een betrekking binnen het programma "UN Volunteers Interns" bij een organisatie van de Verenigde Naties.2004A32510.039