23 mrt 2007 10:26

Agenda Ministerraad

Vrijdag 23 maart
10.00 uur
Wetstraat 16, 1000 Brussel

Vrijdag 23 maart 10.00 uur Wetstraat 16, 1000 Brussel

MINISTERRAAD 23/03/2007 10.00 U. AGENDA (1) TOEPASSING VAN ARTIKEL 104, TWEEDE LID, VAN DE GRONDWET EERSTE MINISTERMINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKENMINISTER VAN WETENSCHAPSBELEIDMINISTER VAN WERKSTAATSSECRETARIS VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Ontwerp van koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor erkenning van de onderzoeksinstellingen die in het kader van onderzoeksprojecten gastovereenkomsten met onderzoekers uit niet-EU-landen willen afsluiten en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dergelijke gastovereenkomsten kunnen worden afgesloten. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de onderzoekers en de kaderleden, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. MINISTER VAN FINANCIËNSTAATSSECRETARIS VOOR MODERNISERING VAN DE FINANCIËN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE Uitvoering van de beslissing van de Raad van 16 maart 2007 - Voorontwerp van wet betreffende bepaalde bewerkingen van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën - Herformulering van artikel 6. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Voortgangsrapport. ALGEMEEN BELEID EERSTE MINISTER Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de artistieke functies bij het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg. MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot instelling van een Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie, met het statuut van wetenschappelijke inrichting van de Staat. MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van de Commissie voor de filmkeuring. MINISTER VAN JUSTITIE Informatisering van Justitie - Upgrade van de toepassingen van de vredegerechten en van de politieparketten en politierechtbanken. MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Luik in de politiezones. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot berekening en verdeling van het bijzonder krediet, voor het jaar 2006, van het bijzonder krediet ten voordele van de gemeenten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden vrijgesteld van onroerende voorheffing. MINISTER VAN FINANCIËN EUPEN - Federale Overheidsdienst Justitie - Groepering van de rechtbanken - Nieuw Justitiepaleis. MINISTER VAN FINANCIËN BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Justitie - Huisvesting van de gerechtelijke diensten in de gebouwen, gelegen Regentschapsstraat 61-63 en Allardstraat 40-42 - Opzeg en herinhuring. MINISTER VAN FINANCIËN BRUSSEL - Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Tijdelijke uitbreiding binnen het gebouw "de Brouckère Tower". MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit van 5 juli 1996 waarbij de Regie der gebouwen gemachtigd wordt om jonge architecten aan te werven om hen toe te laten hun wettelijke stage van architect te volbrengen. MINISTER VAN BEGROTING Ontwerp van koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole. Ontwerp van koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole. MINISTER VAN BEGROTING Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige Diensten van de federale uitvoerende macht. Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité voor de Federale Overheid (ACFO). MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29bis van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, en tot wijziging van de reglementering betreffende de overgang naar het hogere niveau. MINISTER VAN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor de opleiding van ervaringsdeskundige aan sommige personeelsleden van niveau D. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN LEEFMILIEU Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu. MINISTER VAN GELIJKE KANSEN Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van bestuur van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID MINISTER VAN JUSTITIE Federaal Actieplan inzake kinderen - Vierde jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. MINISTER VAN JUSTITIE a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand (inkomensvoorwaarden).b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand (gehandicapte personen). MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. MINISTER VAN FINANCIËN Vooruitgangsrapport Federale Overheidsdienst Financiën over de invordering. MINISTER VAN FINANCIËNMINISTER VAN WETENSCHAPSBELEID Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 275³, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. MINISTER VAN ENERGIE Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van gas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. MINISTER VAN ECONOMIE Ontwerp van wet tot vaststelling van een juridisch kader voor bepaalde verleners van vertrouwensdiensten (Doc. Kamer 2802/1) - Kalender van de uitvoeringsmaatregelen. MINISTER VAN ECONOMIE "Horeca"-plan - Uitvoering van het Regeerakkoord. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, evenals voor de werknemers die door een arbeidsovereenkomst voor de zeevissers zijn verbonden. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN AMBTENARENZAKENMINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid van de voorlopige regels inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71ter, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (artikel 19, § 2, 1° - sluiting onderneming). Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (artikel 19, § 2, 14° - huwelijkspremie). MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN MIDDENSTAND Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd (behandeling van wijnvlekken). MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN MIDDENSTAND Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd (verstrekkingen moleculaire biologie). MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN MIDDENSTAND Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van overeenkomst tussen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de vzw Belgisch Centrum voor farmacotherapeutische informatie. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Gelegenheidsarbeid in de sector van de witloofteelt - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 8bis en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling die voortvloeit uit de beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2005 tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet in het kader van het eenvormig maken van de regels inzake woonplaats. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot vermindering van het vereist gemiddeld minimum aantal werknemers tot 5 krachtens artikel 10, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de premiedifferentiatie inzake arbeidsongevallen. MINISTER VAN CONSUMENTENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verwerking van de negatieve lijsten. MINISTER VAN CONSUMENTENZAKEN Ontwerp van wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake diensten die geheel of hoofdzakelijk bestaan in het overbrengen van signalen van radio- of televisieomroepprogramma's (Doc. Kamer 2006-2007 - nr. 2978) - Ontwerpen van amendement van de Regering.(2007C80440.001)(2006A47440.020) BUITENLANDS BELEID MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING BALTISCHE ZEE - Deelname van de marinecomponent aan de ontmijningsoperaties. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Evaluatie van de geïntegreerde brigades van het Congolese leger. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN LATIJNS-AMERIKA en CARAIBEN - Beleidsnota. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen, en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te 's-Gravenhage, op 28 mei 1970. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag van Boedapest inzake de Overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI), gedaan te Boedapest, op 22 juni 2001. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol inzake de explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (Protocol V), aangenomen te Genève, op 28 november 2003. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de samenwerking inzake adoptie van kinderen, ondertekend te Brussel, op 17 maart 2005. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de samenwerking inzake adoptie van kinderen, ondertekend te Brussel, op 17 maart 2005. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Duitstalige Gemeenschap van België en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam betreffende de samenwerking inzake adoptie van kinderen, ondertekend te Brussel, op 17 maart 2005. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea, ondertekend te Brussel, op 5 juli 2005. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met het Raamakkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, ondertekend te Moeskroen, op 30 september 2005. PROGRAMMAWET EERSTE MINISTER Voorontwerp van programmawet. VARIA EERSTE MINISTER Mededelingen.