23 apr 2004 11:40

Agenda Ministerraad-20040423

Ministerraad van vrijdag 23 april 2004, om 10.00 uur. Agenda.
Persconferentie om 15.00.

Ministerraad van vrijdag 23 april 2004, om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00.

DOSSIERS WAARBIJ EEN STAATSSECRETARIS BETROKKEN IS Minister van Werk en Pensioenen + Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk 28 april 2004 - Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk.2004A74770.014 Minister van Werk en Pensioenen + Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk Verhuis van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.2004A74140.015 ++ + OMZETTING VAN DE EUROPESE WETGEVING IN BELGISCH RECHT Minister van Werk Richtlijn 2001/55/EG van 20 juli 2001 betreffende de minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de Lid-Staten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen :Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers met betrekking tot de toekenning van de arbeidskaart C aan begunstigden van een tijdelijke bescherming.1998A74770.109 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Richtlijn 1998/44/EG van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (fiche I.1.).2004A50820.005 Minister van Mobiliteit Richtlijn 2000/56/EG van 14 september 2000tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (fiche I.27.) :Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.2004A61460.008 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.2002A61460.333 Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot verlening van toestemming aan de heer Jean-Thierry DEBRY, referendaris bij het Arbitragehof, om als deeltijds assistent een opleidingsonderdeel in "le département de droit de l'Université de Liège", te geven.2004A01100.006 Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot verlening van toestemming aan de heer Koen MUYLLE, referendaris bij het Arbitragehof, om zijn ambt te cumuleren met de functie van deeltijds assistent aan het Instituut voor constitutioneel recht van de K.U.Leuven.2004A01100.007 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 waarbij de overstromingen en het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 24 en 31 juli 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2001A03210.041 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2002 waarbij de overstromingen die plaatsgevonden hebben van 17 tot 20 september 2001 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2002A03210.053 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de overstromingen die plaatsgevonden hebben van 6 tot 10 november 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2004A03210.002 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werkwijze van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing.1999A03330.242 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2004R3146 betreffende de confectie van parka's ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus.2004A03130.022 Minister van Binnenlandse Zaken Verhuis van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.2003A20140.032 Minister van Landsverdediging Dossier 4ZP001 betreffende de modernisering van de A960 GODETIA.2003A05130.018 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP 4VP.002 betreffende de modernisering van de twee bestaande vluchtsimulatoren van het F-16 MLU gevechtsvliegtuig.2004A05130.025 Minister van Landsverdediging Dossier 4MD110 betreffende het onderhoud van fotokopieertoestellen.2004A05130.024 Minister van Mobiliteit Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directie inschrijvingen van voertuigen - Afsluiten van drie overheidsopdrachten.2004A61130.021 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de niveaus B, C en D.2004A04180.007 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.2004A04150.001 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot instelling van een evaluatiecyclus in de Federale Overheidsdiensten.2000A07180.116 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Maatschappelijke Integratie Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen.2004A77700.007 Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 145 van het WIB/92 om de vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid aan te moedigen.2004A20410.038 Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot invoering van een belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een voertuig dat maximaal115 gram CO2 per kilometer uitstoot.2004A20410.039 Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 35 van het WIB/92.2004A20410.040 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 73 4quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België.2004A20410.041 Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 196, § 2, van het WIB/92. 2004A20410.042 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 3, § 4, en 6, § 1, tweede lid, van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project.2004A64460.030 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2003 en 2004.1994C80720.001 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2004 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend.2004A70750.028 Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het onderwijs en de opleiding van personen die dierproeven uitvoeren, eraan meewerken of instaan voor de verzorging van proefdieren.2004A71480.007 Minister van Sociale Economie a) Ontwerp van bijakte aan het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie.2000A41030.380b) Voorontwerp van wet houdende instemming met de bijakte van & aan het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie. 2004A41030.007 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken Nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg - Voorbereiding van de gemeenschappelijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse Regeringen, te Gaischel, op 28 april 2004.2004A01510.005 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet betreffende de toetreding van België :- tot het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, en tot het Reglement, gedaan te Washington, op 2 december 1946 ;- tot het Protocol, gedaan te Washington, op 19 november 1956, bij het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, gedaan te Washington, op 2 december 1946.2003A30510.058 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering, ondertekend te Brussel, op 7 juli 1997.2004A30510.017 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel, op 7 juli 1997.2004A30510.021 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met volgende Internationale Akten :1. Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, de Regeringen van de Lid-Staten van het Europees Ruimte-Agentschap, de Regering van Japan en de Regering van Canada inzake samenwerking op het gebied van het gedetailleerde ontwerp, de ontwikkeling, de exploitatie en het gebruik van het permanent bemande civiele ruimtestation, en de Bijlage, gedaan te Washington D.C., op 29 september 1988 ; en2. Verdrag tussen de Regering van Canada, de Regeringen van de Lid-Staten van het Europees Ruimte-Agentschap, de Regering van Japan, de Regering van de Russische Federatie en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking op het gebied van het civiele internationale ruimtestation, en de Bijlage, gedaan te Washington D.C., op 29 januari 1998.2004A30510.020 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met volgende Internationale Akten :- Aanvullende Overeenkomst nr. 5 bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage ;en- Wijziging nr. 1 in de Aanvullende Overeenkomst nr. 4 tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde,gedaan te Parijs, op 21 juni 2001.2004A30510.022 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Rome, op 6 juni 2002.2004A30510.023 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brasilia, op 20 november 2002, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Federatieve Republiek Brazilië tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, en het Slotprotocol, ondertekend te Brasilia, op 23 juni 1972.2004A30510.018 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te New York, op9 september 2002.2004A30510.024 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel, op 11 december 2002, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg, op 17 september 1970.2004A30510.019 Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 ++ +