09 mrt 2006 16:37

Agenda Ministerraad van vrijdag 10 maart 2006

Ministerraad van vrijdag 10 maart 2006 om 10 uur. Agenda.
Persconferentie om 15 uur.

Ministerraad van vrijdag 10 maart 2006 om 10 uur. Agenda. Persconferentie om 15 uur.

OMZETTING VAN EUROPESE WETGEVNG IN BELGISCH RECHT Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken a) Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.b) Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Uitvoering van de beslissing van de Raad van 8 juli 2005 (Adviesorganen & "beste praktijken" - Initiatieven van de betrokken Regeringsleden).2003A33500.007 Minister van Wetenschapsbeleid Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Uitvoering van de beslissing van de Raad van 27 januari 2006 (Basisnota, punt G, 6de streepje) - Omzetting van de Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. 2006A40440.005 ++ + DOSSIER MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Minister van FinanciënStaatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude Moderniseringsplan COPERFIN 2006 - Fase A (Projecten A1 en A12).2003A20130.101 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie a) Hervorming van de rechterlijke organisatie - "THEMIS-Plan".2005A02600.005b) Voorontwerp van wet tot instelling van de Commissie voor de modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners.2006A02600.003 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van een artikel 391sexies in het Strafwetboek, en tot wijziging van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek, met het oog op de strafbaarstelling en het uitbreiden van de middelen tot nietigverklaring van het gedwongen huwelijk.2006A02620.001 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Financiën - Huisvesting van de Dienst "Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken " (Ruling) en herhuisvesting van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.2005A20140.005 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2003 R3 004 betreffende het onderhoud, de herstelling en de herijking van de toestellen type ALCOTEST van de firma Dräger, de levering van de toebehoren noodzakelijk om deze toestellen te gebruiken, de eventuele vervanging van sensoren en de behandeling van de Mastervolt spanningsstabilisatoren.2003A03130.010 Minister van Ambtenarenzaken a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2005A04180.017b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.1995A04180.023 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel.2006A04161.002 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Energie Voorontwerp van wet tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van productiesites voor elektriciteitsproductie door een producent.2006A42450.006 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de Openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen (NIRAS).2003A42450.006 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.2006A71750.003 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.2003A71420.013 Minister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van Hoofdstuk II, van Titel III, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen.2004A44720.023 Minister van Maatschappelijke Integratie Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van een eenmalige toelage ter bestrijding van de digitale kloof aan de minder bedeelde personen.2006A77700.003 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse HandelMinister van Ontwikkelingssamenwerking Voorontwerp van wet houdende wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export.2000A31440.171 Minister van FinanciënMinister van Buitenlandse HandelMinister van Ontwikkelingssamenwerking Leningen van Staat tot Staat - Programma 2006 - Eerste deel.2006A20520.002