14 apr 2005 18:10

Agenda Ministerraad van vrijdag 15 april 2005

Ministerraad van vrijdag 15 april 2005 om 10.00 uur.
Agenda.
Persconferentie volgend op de Ministerraad om 15.00 uur.

Ministerraad van vrijdag 15 april 2005 om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie volgend op de Ministerraad om 15.00 uur.

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Eerste MinisterMinister van JustitieMinister van FinanciënStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel 59/1 van het Wetboek van zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging van de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning.2004A02620.004 Eerste MinisterMinister van MiddenstandStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Modernisering en vereenvoudiging van de vestigingswetgeving.Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van eisen tot uitoefening van zelfstandige beroepswerkzaamheden in handel en ambacht.2004A44440.017 Minister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie a) Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie.2005A41030.003b) Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van ... tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie.2005A41030.004 Minister van JustitieMinister van OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse ZakenMinister van EconomieMinister van Sociale ZakenMinister van VolksgezondheidMinister van MiddenstandMinister van WerkMinister van PensioenenStaatssecretaris voor Gezin en personen met een handicap DE POST - Uitbetaling aan huis van de rust- en overlevingspensioenen en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Tussentijds verslag.2003A75150.001 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van EconomieMinister van Werk Wettelijke opvolging van de arresten van het Arbitragehof.a) Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio- en televisieomroep.b) Voorstel tot toekenning aan het B.I.P.T. van de taken van sectorregulator voor de teledistributie in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.2005A40030.001 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse Zaken N.V. van publiek recht A.S.T.R.I.D. - Uitbreiding van de dienstverlening van de N.V. A.S.T.R.I.D. en daartoe opgestelde bedrijfsdocumenten.1992A03130.029 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek.2005A03231.001 Minister van Financiën OUDERGEM - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Vernieuwing van het huurcontract van het Domein Hertoginnedal, gelegen tussen de Hertoginnedallaan 1a, 2 en 4, de Priorijdreef, de Markies van Villalobarlaan en de Generaal Baron Empainlaan.2005A20140.007 Minister van Financiën DENDERMONDE - Federale Overheidsdienst Justitie - Diensten van het Parket van de Procureur des Konings - Uitbreiding van de huur met 387m² ondergrondse archiefruimte en 62m² kelderruimte in het gebouw, gelegen Zwarte Zusterstraat 2-4-6.2003A64140.018 Minister van Financiën VRESSE-SUR-SEMOIS - Vervuiling van Askarel op de site "Les Dolimarts", te Bohan.2004A20130.017 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-M/AM1 - 5MM140 betreffende de aanschaffing van een geschatte hoeveelheid van 75.000 m³ F-35 reactiemotorbrandstof om de behoeften te dekken van Defensie en derden, gedurende het jaar 2005.2005A05130.014 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/S/I 5CS104 betreffende het internetabonnement voor de centrale internetverbinding van 34 Mbps van Defensie (KKE).2005A05130.015 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2005A04180.006 Minister van Ambtenarenzaken Eerste evaluatiecyclus van de houders van een managementfunctie in de Federale Overheidsdiensten - Vaststelling van de lijst van evaluatoren voor 2005.2005A04180.007 Minister van JustitieMinister van Sociale ZakenMinister van Werk a) Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Federaal Coördinatiecomité.2004A74770.017b) Ontwerpen van koninklijk besluit tot benoeming van secretarissen van het Federaal Coördinatiecomité.2004A74770.018 Minister van Economie a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende overheveling van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor normalisatie naar de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.2005A40430.013b) Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de contractuele voorwaarden en het geldelijk statuut van de leden van Directiecomité van het Bureau voor normalisatie.2005A40430.014 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot verlening aan het Bureau voor normalisatie van gedelegeerde opdrachten betreffende de financiering van de collectieve centra.2005A40430.011 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de leden van de Raad van bestuur van het Bureau voor normalisatie.2005A40430.012 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, d) van de programmawet van27 december 2004.2005A20410.016 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2005A42450.002 Minister van FinanciënMinister van Sociale ZakenMinister van Werk Voorontwerp van wet houdende bepalingen betreffende het sociaal overleg.2005A74770.004 Minister van Sociale ZakenMinister van WerkMinister van Pensioenen Voorontwerp van wet tot invoering van een structureel aanpassingsmechanisme aan de welvaart van plafonds en inkomensdrempels, alsook van sociale uitkeringen.2004A70700.006 Minister van Middenstand Voorontwerp van wet tot invoering van een structureel aanpassingsmechanisme aan de welvaart van plafonds en inkomensdrempels, alsook van sociale uitkeringen in de sociale zekerheid der zelfstandigen.2005A44700.003 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering.2004A74720.036 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Werkgroep "Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid" :a) Verslag 2005/1.b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende hetbijhouden van een aanwezigheidsregister in bepaalde bedrijfstakken en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.2005A70720.011c) Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model, de toekenningsvoorwaarden en de wijze van bijhouden van een gelegenheidsformulier in de tuinbouwsector, de landbouwsector en de sector van het hotelbedrijf.2005A70720.012d) Uitwerking van een procedure tot toekenning van een "bisnummer" in het kader van de uitreiking van identiteitsdocumenten aan vreemdelingen.e) Uitbreiding van de samenstelling en van de opdrachten van de Werkgroep "Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid" en oprichting van 4 subwerkgroepen.2003A70720.050 Minister van MiddenstandMinister van Pensioenen Voorontwerp van wet betreffende het pensioen voor zelfstandigen.2005A44730.004 Minister van Middenstand Voorontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep.2005A44440.004 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Programma van militair partnerschap - Uitsturen van een detachement van acht Belgische militairen en schenking van uitrustingskoffers en wisselstukken.2004A05530.001 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Bijstand ten behoeve van het Beninse contingent dat zal worden ingezet in de schoot van de MONUC :a) Uitsturen, naar Benin, van 13 Belgische militairen.b) Vorming, in België, van 24 Beninse militairen op logistiek en medisch materieel.1999A30350.007 Minister van Landsverdediging ZUID-OOST AZIE - Tsunami op 26 december 2004 - SRI LANKA - Sturen van een militair detachement in het kader van de humanitaire hulpverlening - Verlenging met een maand.2005A01520.001 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van uitwisseling van Brieven betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, ondertekend te Brussel, op 18 mei 2004, en te Den Haag, op 27 augustus 2004.2005A30510.011 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van uitwisseling van Brieven betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot Aruba, ondertekend te Brussel, op 18 mei 2004, en te Den Haag, op 9 november 2004.2005A30510.015 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van uitwisseling van Brieven betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en Guernsey, ondertekend te Brussel, op 18 mei 2004, en te Saint Peter Port, op 19 november 2004.2005A30510.010 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van uitwisseling van Brieven betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en Jersey, ondertekend te Brussel, op 18 mei 2004, en te Saint-Helier, op 19 november 2004.2005A30510.014 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van uitwisseling van Brieven betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het Eiland Man, ondertekend te Brussel, op 18 mei 2004, en te Douglas, op 19 november 2004.2005A30510.013 ++ +