01 sep 2005 18:45

Agenda Ministerraad van vrijdag 2 september 2005

Ministerraad van vrijdag 2 september 2005 om 10.00 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 2 september 2005 om 10.00 uur. Agenda.

ALGEMEEN BELEID Minister van Landsverdediging Levering van elektriciteit aan de kwartieren in Vlaanderen en aan het militair hospitaal Koningin ASTRID, te Neder-Over-Heembeek.2005A05130.032 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de Federale Overheidsdiensten.2003A04250.002 Minister van Gelijke KansenMinister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanduiding en uitoefening van de managementfuncties binnen het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen.2003A74180.003 Minister van Financiën TURNHOUT - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Federale Politie - Gerechtelijke en Bestuurlijke Directie - Huren van een oppervlakte van 3.942,21 m² kantoren, 967,27 m² specifieke lokalen en 1.005 m² logistieke ruimte in het gebouw, genaamd "Kazerne Blairon", en 45 parkings, gelegen Steenweg op Gierle 100.2005A20140.018 Minister van Financiën KORTRIJK - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Federale en Lokale Politie - Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Regie der gebouwen en de Stad Kortrijk - Oprichting van een geïntegreerd politiegebouw op het terrein "Kortrijk-Weide".2005A20140.019 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Justitie - Vredegerechten van het 1ste en 2de kanton van Schaarbeek - Huur van een gebouw, gelegen Koningsstraat 271-273.2005A20140.020 Minister van Financiën Liberalisering van de energiemarkt in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - Machtiging aan de Regie der gebouwen om een openbare aanbestedingsprocedure te organiseren voor de levering van elektriciteit aan de gebouwen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.2005A20130.033 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer per spoor.2005A64460.008 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de bepalingen van artikel 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.2005A70720.027 Minister van WetenschapsbeleidMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit betreffende klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band 87,5 Mhz - 108 Mhz.(2005C80460.001)2005A40460.031 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.2005A74720.045 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2004 tot uitvoering van artikel 39bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.2004A70720.026 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging AFGHANISTAN - Verlenging van de Belgische deelname aan "ISAF EXPANSION".2001A01340.052 Minister van Landsverdediging KOSOVO - Operatie "KFOR" - Integratie van een Mongools peloton in het Belgisch-Luxemburgs detachement.1999A30350.008 Minister van Landsverdediging Multilateraal protocolakkoord van samenwerking inzake de N.A.V.O.-vloot voor luchtdetectie op lange afstand en controle van het luchtruim - Bescherming van de AWACS-vloot tegen de infrarode bedreiging - Derde amendement aan het addendum.1996A05330.137 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO :a) Steun van Belgische militaire luchtmiddelen voor de inplaatsstelling van Congolese kaderleden die hun vorming in het Congolese eengemaakte leger moeten doorlopen.b) Transport van militair materieel en zending van een detachement Belgische militaire onderrichters.2004A05530.001 Minister van Buitenlandse ZakenMinister van Landsverdediging ATJEH - Belgische deelname aan de waarnemingsmissie van de Europese Unie.2005A05520.006 Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken a) Voorontwerp van wet houdende instemming met volgende Internationale Akten :1° Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (W.C.T.), gedaan te Genève, op 20 december 1996.2° Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (W.P.P.T.), gedaan te Genève, op 20 december 1996.2005A30510.048b) Voorontwerp van wet betreffende de toepassing op de Belgen van zekere bepalingen van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (W.C.T.), gedaan te Genève, op 20 december 1996, en van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (W.P.P.T.), gedaan te Genève, op 20 december 1996.2005A30510.054 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefmilieu, gedaan te Göteborg, op 30 november 1999.2005A30510.052 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel, op 18 mei 2004.2005A30510.047 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol tussen het Koninkrijk België en het Europees Defensieagentschap, ondertekend te Brussel, op 22 juni 2005.2005A30510.053