19 mei 2005 16:45

Agenda Ministerraad van vrijdag 20 mei 2005

Ministerraad van vrijdag 20 mei 2005 om 11.00 uur. Agenda.
Persconferentie om 15.00 uur.

Ministerraad van vrijdag 20 mei 2005 om 11.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00 uur.

DOSSIER MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Eerste MinisterStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.2005A01130.021 ALGEMEEN BELEID Minister van Landsverdediging Dossier 5VS 002 betreffende de levering van diensten vanwege de constructeur AIRBUS in het kader van de ondersteuning van de A-310 vliegtuigen.2005A05130.020 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van bestuur van Belgocontrol.1998A61460.206 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het Hof van beroep te Gent betreft.2005A02600.002 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Financiën "North Galaxygebouw" - Huur van drie gebouwen tot het eind van de renovatie van de "Financietoren".2002A64140.237 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Eerste Minister Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen - Tweede luik.2005A01053.002 Minister van BegrotingMinister van Overheidsbedrijven Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 tot bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.2005A22760.005 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2005A42450.002 Minister van Financiën a) Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de bedrijfsvoorheffing ingevolge de communautaire richtsnoeren 2004/43 van 17 januari 2004 van de Commissie van de Europese Unie betreffende staatssteun voor het zeevervoer.2005A20410.022 b) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 275², § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing.2005A20410.023 Minister van Economie a) Voorontwerp van wet tot bescherming van de economische mededinging (artikel 78).2005A40440.006b) Voorontwerp van wet tot bescherming van de economische mededinging (artikel 77).2005A40440.007 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit houdende verhoging van de drempels bedoeld in artikel 11, § 1, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999.2005A40440.005 Minister van Middenstand Voorontwerp van wet betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon.2005A44440.008 Minister van Volksgezondheid "Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg" - Belangrijkste lessen voor het maatschappelijk debat over de impact van de vergrijzing op het gezondheidsbeleid.2005A70750.011 Minister van Werk Evaluatie van het systeem van de dienstencheques.2005A74780.005 ++ +