21 apr 2005 19:35

Agenda Ministerraad van vrijdag 22 april 2005

Ministerraad van vrijdag 22 april 2005 om 10.00u. Agenda.
Persconferentie: om 15.00u.

Ministerraad van vrijdag 22 april 2005 om 10.00u. Agenda. Persconferentie: om 15.00u.

Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 ++ + BEGROTINGSCONTROLE EN DOSSIERS DIE EERDER WERDEN VERWEZEN NAAR DE BEGROTINGSCONTROLE Eerste MinisterMinister van Begroting Begrotingscontrole 2005.2004A22420.004 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse Zaken N.V. van publiek recht A.S.T.R.I.D. - Uitbreiding van de dienstverlening van de N.V. A.S.T.R.I.D. en daartoe opgestelde bedrijfsdocumenten.1992A03130.029 Minister van Financiën DINANT - Federale Overheidsdiensten Justitie en Financiën - Gerechtelijke infrastructuren en Centrum van Financiën - Promotieovereenkomst.2005A20140.006 Minister van Landsverdediging Operationele militaire inzet in 2005.2004A05340.012 Minister van Landsverdediging KOSOVO - Verlenging van de Belgische deelname aan de N.A.V.O.-operatie in 2005.1999A30350.008 Minister van Landsverdediging AFGHANISTAN - Verlenging van de Belgische deelname aan de internationale veiligheidsmacht (I.S.A.F.).2001A01340.052 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste MinisterMinister van Gelijke Kansen Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.1993A01220.030 Minister van Justitie a) Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie.2005A02030.006b) Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van . tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest inzake de tenuitvoerlegging van de wet van24 april 2003 tot hervorming van de adoptie.2005A02030.007 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek.2005A03231.001 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Financiën "North Galaxygebouw" - Huur van drie gebouwen tot het eind van de renovatie van de "Financietoren".2002A64140.237 Minister van Financiën Federale Overheidsdienst Financiën - Verhoging van de capaciteit van het mainframe van het merk Fujitsu-Siemens van de B.T.W. en integratie in de geconsolideerde informatica-infrastructuur.2005A20130.016 Minister van Financiën Voorontwerp van domaniale wet.2005A20410.017 Minister van Landsverdediging Programma van wetenschappelijk en technologisch onderzoek voor Defensie, betreffende het boekjaar 2005.2004A05330.049 ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Werkgroep "Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid" :a) Verslag 2005/1.b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende hetbijhouden van een aanwezigheidsregister in bepaalde bedrijfstakken en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.2005A70720.011c) Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model, de toekenningsvoorwaarden en de wijze van bijhouden van een gelegenheidsformulier in de tuinbouwsector, de landbouwsector en de sector van het hotelbedrijf.2005A70720.012d) Uitwerking van een procedure tot toekenning van een "bisnummer" in het kader van de uitreiking van identiteitsdocumenten aan vreemdelingen.2003A70720.050 Minister van MiddenstandMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.2005A44730.005 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel, op 23 april 1998.2005A30510.016 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Tweede Protocol inzake het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, gedaan te 's-Gravenhage, op 26 maart 1999.2005A30510.017 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding, de aanpassing en de verbouwing van de Permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Brussel, op 5 oktober 2000.2005A30510.019 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding en de inplanting van de nieuwe infrastructuur van de Permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Praag, op 21 november 2002.2004A05510.012 ++ +