22 sep 2005 18:30

Agenda Ministerraad van vrijdag 23 september 2005

Ministerraad van vrijdag 23 september 2005 om 10.00 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 23 september 2005 om 10.00 uur. Agenda.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Eerste MinisterMinister van FinanciënMinister van Begroting en OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Informatisering van de StaatStaatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en Strijd tegen de fiscale fraudeStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Evolutie van de energieprijzen :Uitvoering van de beslissing van de Raad van 9 september 2005.2005A20450.012 Minister van Sociale ZakenMinister van VolksgezondheidStaatssecretaris voor het Gezin en personen met een handicap Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 19, vierde lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, en tot wijziging van artikel 277 van de programmawet van 22 december 2003.2005A70710.002 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten.2001A04180.141 Minister van Justitie Voorontwerp van wet houdende oprichting van een Centraal Strafregister van rechtspersonen alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering.2005A02610.011 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen.2005A02610.010 Minister van Justitie a) Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningscriteria van de bemiddelingsdiensten zoals bepaald door artikel 7 van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering en in het Wetboek van strafvordering.2005A02610.007b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2003 betreffende de subsidiëring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn in een gerechtelijke procedure.2005A02610.008c) Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de "Deontologische Commissie Bemiddeling" zoals bepaald door artikel 7 van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering en in het Wetboek van strafvordering.2005A02610.009 Minister van JustitieMinister van Binnenlandse Zaken Uitvoering van de beslissing van de Raad van20 juli 2005 :a) Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 44/1 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.2005A02330.030b) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44/1, vijfde lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan DE POST, en houdende de administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen voorgesteld door de politiediensten en de controlediensten van de Federale Overheidsdiensten Mobiliteit en Vervoer, en Financiën.2005A02330.027 Minister van Binnenlandse Zaken a) Voorontwerp van wet tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie.2005A03330.029b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de Federale Politie.2005A03330.028 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro.2005A20500.004 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 73 4quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België.2005A20410.040 Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting enOverheidsbedrijvenMinister van Economie Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest betreffende het onderzoek naar de invloed van de exploratie- en exploitatieactiviteiten op het Belgisch continentaal plat op de sedimentafzettingen en op het mariene milieu.2005A22030.014 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC-accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling.2005A40430.021 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.2001A42450.092 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteitsmarkt.2003A42450.001 Minister van Volksgezondheid Aviaire influenza - Stand van zaken.2003A71750.038 Minister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet houdende herziening van de farmaceutische wetgeving.2005A70750.022 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de vergoedingen betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.2005A71750.024 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2005A70720.047 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2005A70720.048 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.1997A70720.277 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.2005A70720.049 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering.2004A74720.036 Minister van Leefmilieu Mededeling - Omzetting van de richtlijn 2004/101 inzake Kyoto project mechanismen (wijziging van de richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap).2005A73030.002 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Economie JAPAN - Wereldtentoonstelling Aïchi 2005 - Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap - Ontwerp-nota bestemd voor het volgende Overlegcomité.1996A40510.264 Minister van FinanciënMinister van Buitenlandse HandelMinister van Ontwikkelingssamenwerking Leningen van Staat tot Staat - Programma 2005 - Tweede deel.2005A20520.002 Minister van Landsverdediging BURUNDI - Bekleden van de plaats van Hoger Stafofficier burgerlijk militaire samenwerking in ONUB.2005A05350.002 Minister van Landsverdediging BENIN en IVOORKUST - Bijstand ten behoeve van het Beninse contingent dat zal worden ingezet in de schoot van de operatie ONUCI :a) Uitsturen, naar Benin, van 5 Belgische militairen.b) Uitsturen, naar Ivoorkust, van 6 Belgische militairen om het Belgische materieel te onderhouden en de overname - overgave tussen de Benins bataljons te ondersteunen.1999A30350.007 Minister van Landsverdediging Deelname van twee Belgische militairen aan de operatie "Commander Task Force 150".2005A05340.010 Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling van nota's, gedagtekend te Brussel, op 19 februari 2004, en 18 maart 2004.2005A30510.055 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Hongkong, Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek China, ondertekend te Brussel, op 20 september 2004.2005A30510.056 ++ +