23 jun 2005 13:20

Agenda Ministerraad van vrijdag 24 juni

Agenda Ministerraad van vrijdag 24 juni

Persconferentie om 15.00 uur

Agenda Ministerraad van vrijdag 24 juni Persconferentie om 15.00 uur

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Minister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Opvolging van de uitvoering van het Eerste Federaal Plan duurzame ontwikkeling 2000-2004.1999A43760.055 Minister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Lijst van verantwoordelijken voor de uitvoering van de maatregelen voorzien in het Federaal Plan duurzame ontwikkeling 2004-2008.2004A43760.021 Minister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenMinister van AmbtenarenzakenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Ontwerp "Cellen duurzame ontwikkeling" - Stand van zaken.2005A43760.010 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de directeur van de Koninklijke Muntschouwburg.2005A01820.006 Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.2005A01163.001 Minister van Justitie Hervorming van de Rechterlijke Organisatie - "THEMIS-Plan".2005A02600.005 Minister van Justitie Ontwerp van Nationaal Actieplan inzake kinderen.2004A02610.021 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Financiën - Uitvoering van de beslissing van 29 april 2005 - Gedetailleerde monitoring van de herbezetting van de "Financietoren".2002A64140.237 Minister van Mobiliteit Uitvoering van de beslissing van de Raad van 9 juni 2005 (notificatie nr. 2005A61460.019) - Actieplan voor de implementatie van de gecoördineerde wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.2005A61460.027 Minister van Landsverdediging Voorontwerp van wet houdende de heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot het bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 1940-1945 en van de veldtocht in Korea.2005A05740.001 Minister van Landsverdediging Dossiers MRMP-M/S 6MS643 en 6MS644 betreffende reservatie/aankoop van televisiezendtijd op alle regionale Nederlandstalige en Franstalige zenders voor de verspreiding van het regionaal magazine TELEVOX.2005A05130.024 Minister van Ambtenarenzaken Hospitalisatieverzekering en gezondheidszorg voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdiensten en hun familieleden (1 perceel) - Bestek FORCMS/AV/024 - Openbare aanbesteding.2005A04130.025 Minister van AmbtenarenzakenMinister van Gelijke Kansen Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanduiding en uitoefening van de managementfuncties binnen het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen.2003A74180.003 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Maatschappelijke Integratie Verdeling van de winst van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2005 - Goedkeuring van de projecten armoedebestrijding - Eerste schijf 2005.2005A77400.010 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria op basis waarvan de Gewesten hun voorstellen inzake de afbakening van de risicozones dienen te formuleren.2005A40210.003 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien.2005A40440.009 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing.2005A20410.028 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot uitvoering van artikel 4, § 1, derde lid, eerste streepje, van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing, en van artikel 338bis, §1, vierde lid, eerste streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.2005A20410.030 Minister van Financiën a) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004.2005A20410.031b) Ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van . tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004.2005A20410.032 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de belastingvrijstelling van sommige giften.2005A20410.026 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit houdende opheffing van artikel 160 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.2005A20410.027 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, voor wat betreft het vereenvoudigd beslag onder derden, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.2005A20410.029 Minister van Middenstand Voorontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep.2005A44440.004 Minister van Sociale Zaken a) Bijkomende besparingsmaatregelen 2005 - Budget farmaceutische specialiteiten.2005A70750.016b) Uitvoering van de beslissing van de Raad van9 juni 2005 (punt 4 van notificatie nr. 2005A70720.016 - 2005A70720.017 - 2005A70750.016).2005A70750.017 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 54 en 55 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en tot invoeging van een artikel 54ter in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.2005A70720.024 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.2002A70720.584 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38, § 3sexies van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.2005A70720.023 Minister van Leefmilieu Operationalisering van het Federaal Plan tot bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007).2000A73760.061 Minister van Leefmilieu Voorontwerp van wet betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu.2005A73760.011 Minister van Pensioenen Voorontwerp van wet tot oprichting van de "Pensioendienst voor de overheidssector".2005A75150.001 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken Europese Top, te Brussel, op 16 en 17 juni 2005 - Conclusies van het Voorzitterschap.2005A01500.003 Minister van Buitenlandse Zaken a) Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat (International crisis group).b) Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat (Irak).2003A30520.012 Minister van Financiën Voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Belgian Office, Taipei, en de Taipei Representative Office in Belgium, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel, op 13 oktober 2004.2005A20410.021 Minister van Landsverdediging MIDDELLANDSE ZEE - Operatie "Active Endeavour" - Deelname van het Belgische schip "BNS WESTDIEP", van 17 oktober tot 12 december 2005.2001A05340.050 Minister van Landsverdediging SOUDAN - Belgische deelname aan de Operatie "United Nations Mission in Sudan" (UNMIS).2005A05350.001