24 mrt 2005 16:15

Agenda Ministerraad van vrijdag 25 maart 2005

Ministerraad van vrijdag 25 maart om 10.00 uur. Agenda.
Persconferentie om 15.00 uur.

Ministerraad van vrijdag 25 maart om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00 uur.

ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie a) Voorontwerp van wet betreffende de externerechtspositie van gedetineerden.2004A02610.030b) Voorontwerp van wet houdende oprichting vanstrafuitvoeringsrechtbanken.2004A02610.031 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen", van de programmawet van 24 december 2002.2003A02620.001 Minister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.2005A03220.004 Minister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State.2004A03110.004 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Mobiliteit a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.2005A61460.005b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de opmaak en de financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid.2005A61460.012 Minister van Mobiliteit Voorontwerp van wet houdende diverse maatregelen inzake vervoer.2005A61460.014 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.2005A61460.013 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de Federale Overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de Federale Overheidsdiensten.2002A04180.159 Minister van Financiën DINANT - Federale Overheidsdiensten Justitie en Financiën - Gerechtelijke infrastructuren en Centrum van Financiën - Promotieovereenkomst.2005A20140.006 Minister van Financiën Liberalisering van de energiemarkt in Vlaanderen - Machtiging aan de Regie der gebouwen om in het Vlaamse Gewest een procedure van algemene offerteaanvraag te organiseren voor de levering van gas.2005A20130.013 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 15, § 1, en 16, § 1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen, vastgesteld bij de wet van 7 mei 1999.2005A40430.010 Minister van JustitieMinister van FinanciënMinister van EconomieMinister van Middenstand a) Voorontwerp van wet tot wijziging van hetWetboek van vennootschappen.2005A40430.009b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijzigingvan het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.2005A20430.005 Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen inzake de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten op het gebied van de directe belastingen en van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten.2005A20410.015 Minister van Begroting Minister van Overheidsbedrijven Duurzaam beheer van de Noordzee - Fase II :2003A22430.027a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 tot bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.2005A22760.005b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden, sluiting, uitvoering en beëindiging van gebruikersovereenkomsten en voor het opstellen van beleidsplannen in de beschermde mariene gebieden in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.2005A22760.006c) Ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van speciale beschermingszones en een speciale beschermingszone en een speciale beschermingszone voor natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.2005A22760.007 Minister van Begroting Beleidsnota "Federaal Preventief Integriteitsbeleid".2005A22180.005 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (N.M.B.S.-Holding vanaf 1 januari 2005).2005A64460.016 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.066 Minister van Begroting en OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Commentaar en actieplan op het "Verslag van het Rekenhof betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling".2005A43760.004 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers.2005A71480.003 Minister van FinanciënMinister van Sociale ZakenMinister van WerkMinister van Pensioenen a) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 137quindecies, tweede lid, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 tot wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden.2005A70720.009b) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoeringvan artikel 12, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 april 2003 betreffende de uitkeringen voor geneeskundige verzorging ten laste van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid.2005A70720.010 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, en houdende diverse bepalingen.2002A74780.136 Minister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van Hoofdstuk II, van Titel III, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen.2004A44720.023 Minister van MiddenstandMinister van Pensioenen Voorontwerp van wet betreffende het pensioen voor zelfstandigen.2005A44730.004 Minister van Leefmilieu Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het gestandardiseerd en genormaliseerd registersysteem van België, overeenkomstig richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, en beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad.2005A73030.002 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Energie Deelname van België aan het nucleair luik van het "Northern Dimension Environmental Partnership Fund".2003A42760.013 Minister van Financiën Bijdrage van België tot het Fiduciair Fonds van de Euro-Mediterrane Investeringsfaciliteit en Partnerschap (EMIFP) van de Europese Investeringsbank (EIB).2005A20500.001 Minister van Financiën Bilaterale schuldkwijtschelding aan landen die genieten van het initiatief ten voordele van de armste landen met een hoge schuldgraad (P.P.T.E./H.I.P.C.-initiatief).1997A20510.354 Minister van FinanciënMinister van Buitenlandse HandelMinister van Ontwikkelingssamenwerking Leningen van Staat tot Staat - Programma 2005 - Eerste deel.2005A20520.002 Minister van Landsverdediging Operationele militaire inzet in 2005.2004A05340.012 Minister van Landsverdediging KOSOVO - Verlenging van de Belgische deelname aan de N.A.V.O.-operatie in 2005.1999A30350.008 Minister van Landsverdediging AFGHANISTAN - Verlenging van de Belgische deelname aan de internationale veiligheidsmacht (I.S.A.F.).2001A01340.052 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Ontplooiing van een detachement van twee C-130-vliegtuigen in het kader van het militair partnership project 2005.2004A05530.001 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Uitsturen van een detachement van acht Belgische militairen en schenking van uitrustingskoffers en wisselstukken.2005A05530.002 Minister van Buitenlandse Zaken Conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten - Voorstel tot financiële ondersteuning van de Palestijnse Algemene Delegatie, in Brussel.2000A32520.198 Minister van Buitenlandse Zaken ZUID-OOST AZIE - Tsunami op 26 december 2004 - Belgian First Aid and Support Team (B-FAST) - Overzichtsnota betreffende de financiering van sommige operaties in Thaïland en in Indonesië (Sumatra).2005A01520.001 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de bij wisseling van Brieven gesloten Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Peru, anderzijds, inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke en speciale of dienstpaspoorten, ondertekend te Lima, op 12 en 23 februari 2001.2005A30510.008 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, gedaan te Straatsburg, op 15 mei 2003.2005A30510.009