25 jan 2007 15:39

Agenda Ministerraad van vrijdag 26 januari 2007

Ministerraad van vrijdag 26 januari 2007 om 8 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 26 januari 2007 om 8 uur. Agenda.

TOEPASSING VAN ARTIKEL 104, TWEEDE LID, VAN DE GRONDWET EERSTE MINISTERMINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERKSTAATSSECRETARIS VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Voorontwerp van wet betreffende het gebruik van de elektronische handtekening voor het sluiten van arbeidsovereenkomsten en het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie. MINISTER VAN FINANCIËNSTAATSSECRETARIS VOOR MODERNISERING VAN DE FINANCIËN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de maatregelen met betrekking tot de fiscaal bemiddelaar opgenomen in de wet houdende niet dringende diverse bepalingen. ALGEMEEN BELEID EERSTE MINISTER Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 7 augustus 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht, door de Staat aan het Vlaamse Gewest, van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Ministerie van Openbare Werken. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID MINISTER VAN FINANCIËN Belasting pensioenkapitaal - Abusieve constructies - Emigratie/remigratie. MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde ze in overeenstemming te brengen met bepaalde principes van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een dieselvoertuig uitgerust met een roetfilter. MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet tot goedkeuring vereist door de federale domaniale wetgeving. Voorontwerp van wet tot machtiging voor de oprichting van een handelsvennootschap volgens privaat recht door de Staat. MINISTER VAN CONSUMENTENZAKEN Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN MIDDENSTAND Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten. MINISTER VAN MIDDENSTANDMINISTER VAN PENSIOENEN Coördinatie van de regelgeving inzake werknemers- en zelfstandigenpensioenen. MINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. MINISTER VAN LEEFMILIEU Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto. Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op … MINISTER VAN WERK Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers, met het oog op het verrichten van diensten en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. BUITENLANDS BELEID MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet betreffende de toetreding van België tot het Verdrag van Tempere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tempere (Finland), op 18 juni 1998. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigations Satellites System - GNSS) - GALILEO tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten en de Volksrepubliek China, gedaan te Peking, op 30 oktober 2003. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen, en met de Bijlage, gedaan te Dromoland Castle, Co Clare (Ierland), op 26 juni 2004. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal navigatiesatellietsysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten en de Staat Israël, gedaan te Brussel, op 13 juli 2004. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten en Oekraïne, gedaan te Kiev, op 1 december 2005. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende de arbeidsveiligheid, de gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen te Genève, op 22 juni 1981 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen te Genève, op 26 juni 1985 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie.