26 jan 2006 16:37

Agenda Ministerraad van vrijdag 27 januari 2006

Ministerraad van vrijdag 27 januari 2006 om 11 uur. Agenda.
Persconferentie om 15 uur.

Ministerraad van vrijdag 27 januari 2006 om 11 uur. Agenda. Persconferentie om 15 uur.

DOSSIER MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Uitvoering van de beslissing van de Raad van 9 december 2005 - Scoreboard van januari 2006.2003A33500.007 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1996 houdende oprichting van het College voor inlichting en veiligheid.1996A01330.124 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit houdende de benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitter en de leden van het Beheerscomité van het informatiesysteem Phenix.2005A02600.016 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor ioniserende stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle.2002A03760.078 Minister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie.2005A03330.029 Minister van Landsverdediging Dossier 6SS700 betreffende zeetransporten van militair materieel tijdens het jaar 2006.2006A05130.001 Minister van Landsverdediging Dossier 4RP103 betreffende de aankoop in drie schijven van maximum 242 Armoured Infantry Vehicles (AIV) met aanverwante materiëlen en prestaties, en open overeenkomst voor technische ondersteuning.2005A05130.031 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.2006A04180.001 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het verwerven van de hoedanigheid van rijksambtenaar door overplaatsing.2006A04161.001 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten en de Programmatorische Federale Overheidsdiensten.2001A04180.141 Minister van Ambtenarenzaken "Interministerieel Commissariaat Influenza" - Uitvoering van de beslissing van de Raad van 13 januari 2006 : opvolging van het dossier.2003A71750.038a) Ontwerp van koninklijk besluit tot organisatie van de installatie van een tijdelijke ondersteuningscel.2006A04180.002b) Ontwerp van koninklijk besluit tot organisatie van de installatie van een tijdelijke ondersteuningscel bij hetInterministerieel Commissariaat Influenza.(2006C80750.002)2006A04750.001 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Gelijke Kansen Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie, die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad, en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.2004A77220.007 Minister van Economie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.2006A40430.001 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de Bijlage, opgemaakt te Parijs, op 18 november 1974.2006A42450.004 Minister van Energie a) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het toezicht op de verplichtingen en betreffende de fysieke controle op de verplichte voorraden die aangehouden worden door de voorraadhouders en door APETRA.2006A42450.001b) Ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de informatieverplichtingen voor de geregistreerde aardoliemaatschappijen in het kader van de aanhouding van verplichte voorraden.2006A42450.002c) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van … betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten, en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad, en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop.2006A42450.003 Minister van Energie Eenheidsprijs voor huisbrandolie.2005A42450.018 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.2002A74780.136 Minister van Sociale ZakenMinister van MiddenstandMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, en het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, betreffende de door arbeidsongeschikte zelfstandigen verschuldigde bijdragen.2006A70720.003 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging SOEDAN - Voortzetting van de deelname van Belgische militairen in het kader van de NAVO-steun aan "African Union Mission in Sudan" (AMIS).2005A05350.001 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - MONUC - Inzet van Belgische specialisten ter ondersteuning van de ontplooiing van het Benins bataljon.1999A30350.007 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Inzet van Belgisch personeel in het kader van het project van de Europese Unie met betrekking tot de controle van de betalingsketen van de Congolese militairen.2006A05530.002