27 mei 2005 11:30

Agenda Ministerraad van vrijdag 27 mei 2005

Ministerraad van vrijdag 27 mei 2005 om 10.00 uur, Agenda.

Ministerraad van vrijdag 27 mei 2005 om 10.00 uur, Agenda.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Eerste MinisterStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.2005A01130.021 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot invoeging van een nieuw lid in artikel 417ter van het Strafwetboek.2005A02610.004 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Eerste Minister Voorontwerp van programmawet.2005A01053.001 Minister van Sociale Zaken Voorontwerp van programmawet - Ontwerp van amendement.2005A70053.004 Eerste MinisterMinister van Begroting Voorafbeelding Begroting 2006 - Ontwerp van circulaire.2005A22420.004 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht.1994A01420.187 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Mobiliteit a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S.-Holding.2005A64460.022 b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2005A64460.023c) Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel.2005A64460.024 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 7, § 2, van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de Federale Overheidsdienst Financiën.2005A20410.024 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit houdende de normering van zendmasten voor electromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz.2000A47440.167 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatie van de kankerregistratie.2005A71750.013 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2002 betreffende de planning van het medisch aanbod.2002A71750.373 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor de toekenning van het betaald educatief verlof.2005A74770.012 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging AFGHANISTAN - Inzet Belgische F-16 in steun van I.S.A.F..2001A01340.052 Minister van Landsverdediging BOSNIE-HERZEGOVINA - Belgische deelname aan de operatie van de Europese Unie "Operatie ALTHEA".2005A05340.001 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Sydney, op 19 november 2002.2005A30510.023 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel, op 23 april 2003.2005A30510.024 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel, op 15 oktober 2003.2005A30510.022