02 jun 2005 18:15

Agenda Ministerraad van vrijdag 3 juni 2005

Ministerraad van vrijdag 3 juni 2005 om 10.00 uur. Agenda.
Persconferentie volgend op de Ministerraad om 15.00 uur.

Ministerraad van vrijdag 3 juni 2005 om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie volgend op de Ministerraad om 15.00 uur.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 Eerste MinisterMinister van JustitieMinister van FinanciënMinister van BegrotingMinister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken BRUSSEL - "Museum van Europa".2002A30500.213 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie Voorontwerp van wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.2005A02440.003 Minister van Justitie Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en bijakten nrs. 1 tot 8 - TIW/I.1. - Spoorverbinding Watermael-Josaphat via de stations Brussel-Luxemburg en Brussel-Schuman.2005A02130.022 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Mobiliteit a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer - Ontwerp van amendement.2005A61460.005b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de opmaak en de financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontwerp van amendement.2005A61460.012 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van sommige afdelingen van de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die de eenheid van rechtspraak verzekeren.2005A04180.008 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Eerste Minister Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (Luik II).2005A01053.002 Minister van Energie Uitvoering van de beslissing van de Raad van 27 mei 2005 (punt 2 van notificatie nr. 2005A42450.002) :Voorontwerp van wet tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (C.R.E.G.), voorzien door de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2005A42450.001 Minister van Energie Uitvoering van de beslissing van de Raad van 27 mei 2005 (punt 3 van notificatie nr. 2005A42450.002) :Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 34 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2005A42450.007 Minister van FinanciënMinister van Wetenschapsbeleid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2004 houdende erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002.2004A50820.002 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumreferentieprijs voor sigaretten.2005A20410.025 Minister van Sociale ZakenMinister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen.2005A71750.003 Minister van Sociale Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.2005A70720.016b) Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2005 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, met toepassing van artikel 35ter, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2005A70720.017 Minister van Sociale Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot spoedhonoraria voor verstrekkingen van klinische biologie, van het artikel 26 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.2005A70720.018b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de bepalingen van het artikel 17, § 1, 11°bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.2005A70720.019c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de bepalingen van het artikel 26, §§ 9 en 12, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.2005A70720.020 Minister van Sociale Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2005 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.2005A70750.014b) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2005 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.2005A70750.015 Minister van Middenstand a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 20, § 2bis, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.2005A44720.021b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 15, § 5, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.2005A44720.022 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012