29 jun 2006 13:50

Agenda Ministerraad van vrijdag 30 juni

Agenda Ministerraad van vrijdag 30 juni

10.00 uur

Wetstraat 16, 1000 Brussel

Agenda Ministerraad van vrijdag 30 juni 10.00 uur Wetstraat 16, 1000 Brussel

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Eerste MinisterStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Voorontwerp van wet tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.2005A01230.003 Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Wekelijks voortgangsrapport.2003A33500.007 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van Maatschappelijke IntegratieStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Verdeling van de winst van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2006 - Goedkeuring van de projecten armoedebestrijding - Eerste schijf.2006A77400.011 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, voor wat het Hof van beroep te Bergen en de Rechtbank van eerste aanleg te Gent betreft.2006A02600.014 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 houdende samenstelling en werking van de Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties.1998A02610.080 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van de kandidaatstelling tot een vacante plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie, alsook van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 2, 4 en 5 van de wet van 6 december 2005 tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie.2006A02600.015 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.2006A02440.034 Minister van Binnenlandse Zaken Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.2006A02440.033 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2007 R3 031 betreffende de aankoop, het beheer en het onderhoud van een centrale server bestemd voor de operationele implementatie van het Schengen-informatiesysteem van de tweede generatie (SIS-II) ten voordele van de Federale Politie.2006A03130.031 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2007 R3 035 betreffende het omnium onderhoud van de luchtwaarnemingssystemen Wescam ten voordele van de Federale Politie voor 2007, 2008 en 2009.2006A03130.030 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de specificaties en registratieprocedure van de leesapparatuur voor de elektronische identiteitskaart, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 houdende specificaties van de leesapparatuur voor de sociale identiteitskaart.2006A07070.001 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/P 5CP411 betreffende de aanschaf van de nodige componenten voor de realisatie van een beveiligd IP (Internet Protocol) netwerk, met zijn toebehoren, aanverwant materieel en dienstprestaties, inclusief een open meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur voor de levering van wisselstukken, de herstelling van defect materieel en prestaties van aanverwante diensten.2006A05130.032 Minister van Begroting Globale risicobeheersing in de Federale Overheidsdiensten en de Programmatorische Federale Overheidsdiensten.2006A22180.018 Minister van Begroting Federaal preventief integriteitsbeleid.2005A22180.005 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Oprichting van het gebouw "Egmont 2" - Ontwerp van bijakte nr. 1 aan het huurcontract van 14 mei 2004.1991D63460.004 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Voorontwerp van wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie, van propaangas in bulk, van lamppetroleum en van aardgas bestemd voor de verwarming van een privé-woning.2006A20450.024 Minister van Mobiliteit Voorontwerp van wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen.2006A61460.002 Minister van Mobiliteit Voorontwerp van wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur.2006A61460.004 Minister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.2006A44440.032 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen.2003A71750.021 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de tenlasteneming van de financiële weerslag van het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de Federale Regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers.2006A70720.053 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag tot betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de Federale Regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis.2006A70720.051 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering.2006A70720.052 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de toepassingsregels worden bepaald voor toekenning van betaald educatief verlof aan werknemers die examens afleggen, georganiseerd door de gefedereerde overheden in het kader van een systeem van certificering van verworven competenties.2006A74770.021 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen, in het kader van het Generatiepact.2005A74780.011 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepalingen inzake werkgeversbijdragen en inhoudingen in geval van conventioneel brugpensioen.2005A74780.012 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, inzake de voorwaarden tot gelijkstelling van een tewerkstellingscel opgericht door een Gewest met een federale tewerkstellingscel.2005A74780.014 Minister van Pensioenen Ontwerp van wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (Doc. Kamer (2005-2006) nr. 51-2534/001) - Ontwerp van amendement.2006A75730.007 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde ontvangsten ten voordele van de Pensioendienst voor de overheidssector.2006A75150.008 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit met toepassing van artikel 12, § 3, van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector.2006A75168.002 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de gelijkstellingstabellen gevoegd bij de wet van 5 januari 1971 betreffende de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika, en tot beperking van de daaruit voortvloeiende pensioenverhoging.2001A75168.010 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de subsidiëring van programma's en projecten voorgelegd door de erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties.2006A32520.006 Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag betreffende voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Hof voor het recht van de zee, gedaan te New York, op 23 mei 1997.2006A30510.037