29 mrt 2007 16:55

Agenda Ministerraad van vrijdag 30 maart 2007

Ministerraad van vrijdag 30 maart 2007 om 10 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 30 maart 2007 om 10 uur. Agenda.

TOEPASSING VAN ARTIKEL 104, TWEEDE LID, VAN DE GRONDWET EERSTE MINISTERMINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERKSTAATSSECRETARIS VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot en met 14 van de wet van… houdende diverse sociale bepalingen. EERSTE MINISTERMINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKENMINISTER VAN ECONOMIESTAATSSECRETARIS VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Ontwerp van koninkijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Federale Commissie van het hergebruik van de bestuursdocumenten. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN SOCIALE ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN AMBTENARENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKENMINISTER VAN LANDSVERDEDIGINGMINISTER VAN AMBTENARENZAKENMINISTER VAN WERKSTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Elektronische identiteitskaart – Ter beschikkingstelling van bijkomend personeel aan de gemeenten - Evaluatie van de toestand met betrekking tot het aangewend personeel. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS Holding. Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel. Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen. MINISTER VAN FINANCIËNSTAATSSECRETARIS VOOR MODERNISERING VAN DE FINANCIËN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14quinquies van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Voortgangsrapport. ALGEMEEN BELEID EERSTE MINISTERMINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 75 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof. MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. MINISTER VAN JUSTITIE Federale Overheidsdienst Justitie - Centralisering en vereenvoudiging van de serverinfrastructuur - Installatie van een DRS-centrum (Disaster Recovery Site) en DWDM-connectie. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKENMINISTER VAN ENERGIE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de Openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen (NIRAS). MINISTER VAN WETENSCHAPSBELEID Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 423 van de programmawet (I) van 24 december 2002. MINISTER VAN WETENSCHAPSBELEID Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale en wetenschappelijke culturele instellingen. MINISTER VAN WETENSCHAPSBELEID De nieuwe onderzoeksbasis op Antarctica - Wetenschappelijk programma 2008-2009. MINISTER VAN FINANCIËN Publiciteitscampagne voor de uitgifte van Staatsbons in mei 2007. MINISTER VAN FINANCIËN BRUSSEL - Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Tijdelijke uitbreiding binnen het gebouw "de Brouckère Tower". MINISTER VAN FINANCIËN SINT-GILLIS - Technisch beheer en onderhoud van blok II van het Eurostation-gebouw, gelegen Victor Hortaplein. MINISTER VAN FINANCIËN EUPEN - Federale Overheidsdienst Justitie - Groepering van de rechtbanken - Nieuw Justitiepaleis. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Visie van het Strategisch NAVO-Commando met betrekking tot de toekomst van het "Central European Pipeline System (CEPS)" - Impact op de Belgische belangen - Tussentijds verslag. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Dossier MRMP-S/AC 7SC050 betreffende de aankoop van geconditioneerde voeding (gevechtsrantsoenen - CRat) bij het Franse leger. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Voorontwerp van wet tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vakrichtingen van het niveau A van het Rijkspersoneel. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2005 houdende bepaling van sommige afdelingen van de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die de eenheid van rechtspraak verzekeren. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité voor de Federale Overheid (ACFO). Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige Diensten van de federale uitvoerende macht. MINISTER VAN BEGROTING Ontwerp van koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole. Ontwerp van koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN LEEFMILIEU Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN CONSUMENTENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verwerking van de negatieve lijsten. MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 29 november 2006 tot uitvoering van de wet van 26 november 2006 houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van diverse koninklijke besluiten tot wijziging van het KB/WIB 92. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars (Vlaams Audiovisueel Fonds). MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 97 tot 99 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. MINISTER VAN ENERGIE Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van gas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. MINISTER VAN ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het systeem van vrijwillige accreditatie bij het bestuur en betreffende de Commissie voor vertrouwensdiensten. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verleners van diensten in verband met elektronisch aangetekende zendingen en de juridische erkenning van de elektronisch aangetekende zending. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende verleners van elektronische tijdsregistratiediensten en de juridische erkenning van elektronisch gedateerde gegevens. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende verleners van diensten inzake tijdelijke blokkering van gestorte bedragen. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verleners van elektronische archiveringsdiensten en de juridische erkenning van gedigitaliseerde en elektronisch gearchiveerde gegevens. MINISTER VAN MOBILITEIT Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad. MINISTER VAN MOBILITEIT Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel. MINISTER VAN MOBILITEIT Ontwerp van koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten. MINISTER VAN MOBILITEIT Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen die worden gebruikt door binnenschepen. EERSTE MINISTERMINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKENMINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Organisatie van het beheer van het "Pandemieplan Influenza" en van een interministeriële beheersstructuur inzake Volksgezondheid op het einde van het mandaat van de Interministeriële Commissaris. MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Illegale groeistimulatoren en randfenomenen - Verslag van de interdepartementale coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet op de ziekenhuizen en betreffende andere vormen van verzorging. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de regels voor de berekening van de forfaitaire honoraria inzake medische beeldvorming betaald per opneming voor gehospitaliseerde patiënten. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2007. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ingebrekestelling nr. 20065/4293 van de Commissie van de Europese Unie van 12 december 2006 met betrekking tot de aanvullende ziektekostenverzekering en de verzekering kleine risico's - Ontwerp van antwoord van de Belgische Staat. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de analgetica betreft. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de actieve verbandmiddelen betreft. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat betreft de patiënten die lijden aan het syndroom van Sjögren. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37novies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, evenals van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERK Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 8quater, 25, 31bis en 32 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en de artikelen 5bis en 9septies van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het bijhouden van een register voor werktijdregeling in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERK Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERK Ontwerp koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), betreffende sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEIDMINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten, het beheer en de exploitatie van Be-Health. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van Be-Health als Staatsdienst met afzonderlijk beheer. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen, in het kader van het Generatiepact. MINISTER VAN WERK Toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen :a) Besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding.b) Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van de 1/4de en 1/5de loopbaanonderbreking, de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensioenleeftijd en de mogelijkheid tot deeltijdse loopbaanonderbreking tijdens de proeftijd.c) Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het medisch bijstandsverslof, het ouderschapsverlof, en de mogelijkheid tot omzetting van de maximum 72 maanden voltijdse loopbaanonderbreking in halftijdse loopbaanonderbreking.d) Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, het geneeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteit in de Vlaamse Gemeenschap.e) Besluit van 4 mei 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Economische en Sociale Raad voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. MINISTER VAN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIEMINISTER VAN WERK Operationeel programma, doelstelling : "Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" van de Federale Staat - ESF 2007-2013. MINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. MINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van verscheidene wetten inzake pensioenen van de openbare sector. BUITENLANDS BELEID MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING LIBANON - Belgische bijdrage aan de VN-Operatie " UNIFIL". MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Evaluatie van de geïntegreerde brigades van het Congolese leger. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Belgische steun aan de ontplooiing en de in plaatstelling van het brugslag bataljon van het Congolese leger te Kindu. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING AFGHANISTAN - België in de rol van "Lead Nation" KAIA (Kabul international airport). MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING CAMBODJA - Consolidatiefase van het project "Basic Education And Teacher Training" (BETT). MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Zagreb, op 30 mei 2005. PROGRAMMAWET EERSTE MINISTER Voorontwerp van programmawet.