30 mrt 2006 17:57

Agenda Ministerraad van vrijdag 31 maart 2006

Ministerraad van vrijdag 31 maart 2006 om 10 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 31 maart 2006 om 10 uur. Agenda.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Minister van Sociale ZakenMinister van VolksgezondheidStaatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap a) Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de toegang van assistentiehonden tot de voor het publiek toegankelijke plaatsen.2006A70030.006b) Voorontwerp van wet houdende toelating van de assistentiehonden tot de voor het publiek toegankelijke plaatsen.2006A70710.001 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Ontwerp van koninklijk besluit tot hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling.1997A73760.041 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen.2004A43400.013 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van Maatschappelijke IntegratieStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Ontwerp van koninklijk besluit houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.2006A43760.006 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot machtiging van De Post, N.V. van publiek recht, om haar dochterondernemingen "eXbo Services International N.V." en "Speos Belgium N.V." te kunnen betrekken bij de uitvoering van bepaalde taken van openbare dienst.2006A64150.003 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van EconomieStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 70 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst.2006A64150.002 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van VolksgezondheidStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van de controle op het verbod van het roken in openbare plaatsen en versterking van de gezondheidscontrole Saniport - Luchthaven.2006A64460.005 Minister van FinanciënMinister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van EconomieStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt, overeenkomstig artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen.2006A22400.001 Minister van FinanciënMinister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Voorontwerp van wet houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij.2005A20400.004 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Fonds voor de beroepsziekten.2006A70180.003 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Fonds voor beroepsziekten.2006A70180.004 Minister van Leefmilieu Nieuwe samenstelling van de Nationale Klimaatcommissie.2003A73760.014 Eerste MinisterMinister van JustitieMinister van Financiën Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945.2006A01220.001 Eerste MinisterMinister van Wetenschapsbeleid Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 mei 2003 betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van Joden in België tijdens de Tweede Wereldoorlog.2006A50220.002 Eerste MinisterMinister van Gelijke Kansen Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de coördinator "raciale discriminaties - integratie" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.2003A01220.005 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot bestraffing van het misbruik van de onwetendheid of van de zwakke positie van personen.2006A47440.016 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen.2006A02610.004 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot invoering van een Sociaal Strafwetboek.2006A02610.005 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de evaluatie van de magistraten en de mandaten van korpschef, en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.2005A02600.015 Minister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen.2006A03080.001 Minister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en van de wet op het politieambt.2005A03330.024 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen moet voldoen.2006A03320.003 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet tot oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid.2006A03330.004 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vestigingsplaats, de werking en de organisatie van het Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten.2006A03330.006 Minister van Financiën ANTWERPEN (BORGERHOUT) - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Gerechtelijke en bestuurlijke directies van de Federale Politie (DIRCO-DIRJU) - Huur van 70 bovengrondse parkeerplaatsen op het terrein van het "Antwerp Ring Center", Blok A, gelegen Noordersingel 27.2002A64140.230 Minister van Financiën BEVEREN - Federale Overheidsdienst Financiën - Administratie der douane en accijnzen - Huur van een kantoorruimte, voor een Verificatie- en toezichtsbureau, van 153 m² in het gebouw "Antwerp Euro Terminal" ( AET), gelegen aan de Kaai 1333 - Haandorpweg.2006A20140.005 Minister van Financiën BEVEREN (DOEL) - Federale Overheidsdienst Financiën - Administratie der douane en accijnzen - Huur van een tijdelijke kantoorruimte, voor een Verificatie- en toezichtsbureau, van 162 m² in het PSA-gebouw, gelegen aan de Kaai 1742.2006A20140.004 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP 6AP.001 met betrekking tot het afsluiten van een contract met de Amerikaanse Regering, via een "FMS case", voor de aankoop van 8 bijkomende "Targeting Pods", inclusief de levering een pakket initiële logistieke steun.1999A05130.424 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-S/AM1 - 6SM140 betreffende de aanschaffing van een geschatte hoeveelheid van 72.000 F-35 reactiemotorbrandstof om de behoeften te dekken van Defensie en derden gedurende het jaar 2006.2006A05130.010 Minister van Landsverdediging Programma van wetenschappelijk en technologisch onderzoek voor Defensie, betreffende het boekjaar 2006.2004A05330.049 Minister van Ambtenarenzaken a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.2006A04720.009 b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.2006A04720.010 c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.2006A04720.011d) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering, wat de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociale verzekerde.2006A04720.012 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur, en van het koninklijk besluit van 10 juli 2002 tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen.2002A04162.044 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad van Financiën.2005A20420.008 Minister van Financiën Voorontwerp van wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 26 november 2004, 28 juni 2005, 12 juli 2005, 24 augustus 2005, 15 december 2005 en van 2 februari 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing.2006A20410.012 Minister van Financiën Voorontwerp van wet betreffende de biobrandstoffen.2006A20410.006 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van Wetenschapsbeleid Voorontwerp van wet betreffende wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad, alsook van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.2005A50240.001 Minister van ConsumentenzakenMinister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het sociale element van de Universele Dienst inzake elektronische communicatie.2006A47460.001 Minister van Consumentenzaken Voorontwerp van wet betreffende de bescherming van de consumenten en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake diensten die geheel of hoofdzakelijk bestaan in het overbrengen van signalen van radio- of televisieomroepprogramma's via elekronische communicatienetwerken.2006A47440.020 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het jaarlijks maximaal bedrag der werkingskosten van het Opvolgingscomité en zijn vast secretariaat, opgericht bij de artikelen 3 en 4 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, en voor de kosten van de adviezen en studies gevraagd door dit Comité, ten laste van de genoemde voorzieningen.2006A42450.005 Minister van Economie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.2006A40430.001 Minister van Mobiliteit Voorontwerp van wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen, genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.2006A61460.006 Minister van Mobiliteit a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan hun auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.b) Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden waaraan de voertuigen vermeld in artikel 23ter, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, voor de toepassing van artikel 23, § 2, 1°, van hetzelfde besluit, moeten voldoen.2005A61460.038 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het conventionele spoorwegsysteem.2006A61460.007 Minister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.2005A71750.025 Minister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.2005A71750.029 Minister van Sociale ZakenMinister van PensioenenMinister van Werk Verslag betreffende de stand van zaken van de uitvoering van de eerste bestuursovereenkomst van vijf openbare instellingen van sociale zekerheid, afgesloten voor de periode 2003-2005 :a) Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.2002A70720.606b) Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden.2002A70720.608c) Dienst voor overzeese sociale zekerheid.2002A70720.607d) Fonds voor beroepsziekten.2002A70720.605e) Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.2002A70720.604 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 47, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002.2006A70720.014 Minister van Sociale ZakenMinister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.2005A70720.037 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.2006A70720.013 Minister van Maatschappelijke IntegratieMinister van Werk Maatregel om de ontwikkeling van de Openbare Computerruimten in België in de hand te werken - Concretisering en praktische modaliteiten.2006A77130.012 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste Minister Minister van Ontwikkelingssamenwerking Beleidsnota inzake de "Belgische bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen HIV/AIDS".2001A32520.205 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Canada inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel, op 29 april 2005.2006A30510.009 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van Brieven gedagtekend te Brussel, op 21 maart 2005 en 7 juni 2005, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat tussen beide landen, ondertekend te Brussel, op 29 mei 1991.2006A30510.008 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Uitvoeringsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de overname van personen die zonder vergunning in de Republiek Albanië of de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) verblijven, ondertekend te Den Haag, op 9 juni 2005.2006A30510.010 Minister van Buitenlandse Zaken VERENIGDE STATEN - Eerste fase van de renovatie van de residentie van de Belgische Ambassade, te Washington - Selectie van een "construction manager" voor de coördinatie en uitvoering van de werken.2006A30130.011 Minister van Landsverdediging Belgische deelname aan de "Strategic Airlift Interim Solution" (SALIS).2006A05340.001 Minister van Landsverdediging BURUNDI - Harmonisatie van de vorming van de Burundese Kaders.2006A05340.003 Minister van Landsverdediging BURUNDI - Verlenging van de Belgische deelname aan de operatie van de Verenigde Naties (ONUB).2005A05350.002 Minister van Landsverdediging CENTRAAL AFRIKA - IVOORKUST - Verlenging van de aanwezigheid van vier detachementen van veiligheidsagenten.2006A05340.002 Minister van Landsverdediging IVOORKUST - Verlenging van de ontplooiing van een Belgische verbindingsploeg.2003A05340.002 Minister van Landsverdediging SOEDAN - Verlenging van Belgische deelname aan de operatie van de Verenigde Naties (UNMIS).2005A05350.001 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Verlenging van de Belgische deelname aan de operatie van de Verenigde Naties (MONUC).1999A30350.007 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Verlenging van de aanwezigheid van een detachement Belgische militaire onderrichters, te Kalemie.2004A05530.001 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Technische vorming van Congolees personeel op materieel door België verkocht, te Kalemie en Kinshasa.2006A05530.001