07 jul 2005 17:50

Agenda Ministerraad van vrijdag 8 juli 2005

Ministerraad van vrijdag 8 juli 2005 om 10 uur. Agenda.
!!! opgelet !!!
De wekelijkse persconferentie na afloop van de Ministerraad zal doorgaan om 14.00 uur in plaats van 15.00 uur!

Ministerraad van vrijdag 8 juli 2005 om 10 uur. Agenda. !!! opgelet !!! De wekelijkse persconferentie na afloop van de Ministerraad zal doorgaan om 14.00 uur in plaats van 15.00 uur!

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Minister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenMinister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Mededeling - Opvolging van de Internationale Verbintenissen van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2000-2004, en het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2004-2008.2005A43760.004 Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 Minister van Sociale ZakenMinister van VolksgezondheidStaatssecretaris voor het Gezin en personen met een handicap Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.2004A70710.004 Minister van Sociale ZakenMinister van VolksgezondheidStaatssecretaris voor het Gezin en personen met een handicap Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 19, vierde lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, en tot wijziging van artikel 277 van de programmawet van 22 december 2003.2005A70710.002 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste MinisterMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Economie Mededeling - Overvloedige regenval en overstromingen op 3 en 4 juli 2005 - Te ondernemen acties.2005A01210.004 Eerste Minister Kanselarij van de Eerste Minister - Verdere papierluwe organisatie en werking van de Secretariaten - Onderhandelingsprocedure.2005A01130.029 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/S/N 5CSN09 betreffende het onderhoud van het systeem BEMILSATCOM.2005A05130.028 Minister van Justitie Ontwerp van Nationaal Actieplan inzake kinderen.2004A02610.021 Minister van Justitie Forensisch-psychiatrisch Zorgcircuit - Verslag van de werkgroep "Cosyns".2004A02610.028 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de Internationale Straftribunalen, en tot invoeging in deze wet van een nieuwe Titel V betreffende het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone.2005A02600.006 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones.2005A20140.012 Minister van FinanciënMinister van BegrotingMinister van Overheidsbedrijven BRUSSEL - N.V. Congrespaleis - Goedkeuren van het businessplan en treffen van de nodige maatregelen voor de renovatie, de uitbreiding en de toekomstige uitbating.2004A20150.002 Minister van Financiën Moderniseringsplan Coperfin - Projecten 2005 - Fase B.2003A20130.101 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse Zaken Centra voor informatie en communicatie (C.I.C.) - Personeelsproblematiek.2004A02330.016 Minister van Binnenlandse Zaken BRUSSEL - Veiligheidsmaatregelen in het kader van de organisatie van de Europese Topontmoetingen.2002A01330.342 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van een Federaal Comité voor de beveiliging van het spoorvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer.2005A61460.030 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau D van het Rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen betreffende de competentiemetingen en de gecertificeerde opleidingen.2005A04180.002 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten en de Federale programmatorische overheidsdiensten.2001A04180.141 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie.2005A04165.001 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uitvoering van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal.2005A20410.019 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 182 van het koninklijk besluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.2005A20410.034 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 275¹ van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing.2005A20410.035 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken.2005A20410.036 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven.2005A20410.037 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 3, § 2, 4 en 30, van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de Federale Overheidsdienst Financiën.2005A20410.038 Minister van FinanciënMinister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenMinister van Wetenschapsbeleid Werking van het Ideeënfonds.(2005C80430.018)2005A64430.018 Minister van BegrotingMinister van Overheidsbedrijven Duurzaam beheer van de Noordzee - Fase II -Instellen van mariene beschermde gebieden tot uitvoering van de Europese "Vogel en Habitat"-richtlijn :2003A22430.027a) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden, de sluiting, de uitvoering en de beëindiging van gebruikersovereenkomsten, en het opstellen van beleidsplannen voor de beschermde mariene gebieden in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.2005A22760.006b) Ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van speciale beschermingszones en speciale zones voor natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.2005A22760.007 Minister van BegrotingMinister van Overheidsbedrijven Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht.2005A64030.010 Minister van EnergieMinister van Maatschappelijke Integratie Sociaal Stookoliefonds :2004A42450.015a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2005 tot bepaling van de nadere regels voor de werking en financiering van een Sociaal Stookoliefonds.2004A42450.023b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds.2004A77450.022 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.2001A42450.092 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteitsmarkt.2003A42450.001 Minister van Energie Voorontwerp van wet betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad, en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop.2005A42450.009 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings.2005A70750.012 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 73, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op14 juli 1994.2005A70720.038 Minister van Volksgezondheid a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (richtlijn "Artsen").2005A70750.018b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (richtlijn "Tandartsen").2005A70750.019c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.2005A70750.020 Minister van Sociale Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.2005A70720.036b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.2005A70720.037 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de bepalingen van artikel 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.2005A70720.027 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970.2005A74720.031 Minister van Werk a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.2005A74720.032b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.2005A74720.033c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.2005A74720.034 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.2001A74780.129 Minister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van . betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen.2005A70720.035 Minister van Justitie Globaal plan - Overeenkomsten af te sluiten tussen de Federale Overheidsdienst Justitie en de steden/gemeenten inzake de aanwerving van bijkomend personeel ter omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen - Nieuwe reeks van projecten.2004A02610.022 Minister van Grootstedenbeleid Overeenkomst af te sluiten met de stad Brussel, in het kader van het Grootstedenbeleid.2005A48330.013 Minister van Grootstedenbeleid Overeenkomsten af te sluiten met de steden Sint-Niklaas, Oostende, Bergen, en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, in het kader van de uitvoering van het Huisvestingsplan van het Grootstedenbeleid.2005A48330.014 Minister van Gelijke Kansen Uitvoering van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie in Peking, van 4 tot 14 september 1995 - Voorbereiding van het Federaal Verslag over de uitvoering van het actieplatform van Peking voor de jaren 2004-2005 - Vaststelling van de genderindicatoren.1997A74220.059 Minister van Gelijke Kansen Promotiecampagne "Handvest voor het Staatsburgerschap".2005A79220.005 Minister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan.2005A73760.013 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging AFGHANISTAN - Verhoging van de Belgische deelname aan "ISAF PRT KUNDUZ".2001A01340.052 Minister van Landsverdediging SOUDAN - Belgische deelname aan de Operatie "African Union Mission in Sudan" (AMIS).2005A05350.001 Minister van JustitieMinister van Financiën Voorontwerp van wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder.2005A20410.013 Minister van JustitieMinister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de gedematerialiseerde vennootschapseffecten.2005A02430.019