08 dec 2006 10:30

Agenda Ministerraad van vrijdag 8 november 2006

Ministerraad van vrijdag 8 november 2006. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 8 november 2006. Agenda.

EERSTE MINISTERMINISTER VAN FINANCIËNSTAATSSECRETARIS VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de Algemene Verordening van 3 maart 1927 op de met het zegel gelijkgestelde taksen, ingevolge de opheffing van het Wetboek der zegelrechten, en haar uitvoeringsbesluiten, en de overbrenging van de relevante bepalingen naar het Wetboek van diverse rechten en taksen. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIESTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Verdeling van de winst van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2006 - Goedkeuring van de projecten "armoedebestrijding" - Tweede schijf 2006. MINISTER VAN FINANCIËNSTAATSSECRETARIS VOOR MODERNISERING VAN DE FINANCIËN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE Voorontwerp van wet betreffende de fiscaal bemiddelaar. ALGEMEEN BELEID MINISTER VAN JUSTITIE Voorontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand. MINISTER VAN JUSTITIE Phenixproject - Uitbreiding van de centrale infrastructuur. MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken. Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën die in elk ambtsgebied van een hof van beroep ter beschikking worden gesteld van de Procureur des Konings of van de arbeidsauditeur en van de administratieve standplaats waarin zij worden ter beschikking gesteld. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Federale Politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 207, 2°, van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor vreemdelingenbetwisting. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit betreffende een Federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Dossier DMA 2007 R3 083 betreffende het onderhoud van het "Belgisch Schengen systeem N.SIS" ten voordele van de Federale Politie. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Oprichting van een Staatsdienst met afzonderlijk beheer, belast met het beheer van het "Centrum voor internationale conferenties Egmont II - Egmontpaleis". Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het "Centrum voor internationale conferenties Egmont II - Egmontpaleis". Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het "Centrum voor internationale conferenties Egmont II - Egmontpaleis". MINISTER VAN ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Wetenschappelijk Comité voor de nationale rekeningen, opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van premies voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdiensten. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Omzendbrief betreffende de brugdagen voor 2007. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Dossier betreffende het bestek nr. FORCMS-II-032 voor de levering van een SELECT licentieprogramma voor Software van MICROSOFT. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID EERSTE MINISTERMINISTER VAN FINANCIËNMINISTER VAN BEGROTING Stabiliteitsprogramma van België 2007-2010 - Actualisering 2006. MINISTER VAN FINANCIËNMINISTER VAN BEGROTING Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toewijzing van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds. MINISTER VAN GROOTSTEDENBELEID Aanhangsel bij het stadscontract dat werd afgesloten met de stad Mechelen, in het kader van het Grootstedenbeleid. MINISTER VAN GROOTSTEDENBELEID Aanhangsel bij het stadscontract dat werden afgesloten met de gemeente Sint-Joost-ten-Noode, in het kader van het Grootstedenbeleid. MINISTER VAN GROOTSTEDENBELEID Aanhangsel bij het stadscontract afgesloten met de gemeente Vorst, in het kader van het Grootstedenbeleid. MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen. MINISTER VAN FINANCIËN Voortgangsrapport Federale Overheidsdienst Financiën over de invordering. MINISTER VAN JUSTITIE Voorontwerp van wet houdende niet dringende diverse bepalingen - Ontwerp van amendement (Wijziging van de wet van 14 december 2005 betreffende de afschaffing van de effecten aan toonder en wijziging van het Wetboek van vennootschappen). MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet op de openbare overnamebiedingen en houdende diverse bepalingen (artikel 78). Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, en tot invoeging van artikel 41 in de wet van … op de openbare overnamebiedingen (artikel 77). MINISTER VAN FINANCIËN Uitvoering van de beslissing van de Raad van 17 november 2006 (Belasting pensioenkapitaal - Abusieve constructies - Emigratie/remigratie). MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKENMINISTER VAN ECONOMIE Voorontwerp van wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Voorontwerp van wet betreffende het verzekeren tegen terrorisme - Ontwerpen van amendement (Arbeidsongevallen). Voorontwerp van wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van afwijkende regels met betrekking tot de vertegenwoordiging van de patiënt bij de uitoefening van het klachtrecht, zoals bedoeld in artikel 11 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. MINISTER VAN MOBILITEIT Voorontwerp van wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. MINISTER VAN MOBILITEIT Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E, en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. MINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van een pensioenbonus. MINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, en § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2006 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ter bevordering van de tewerkstelling van jonge laaggeschoolde of zeer laaggeschoolde jongeren. BUITENLANDS BELEID EERSTE MINISTERMINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN Finse Voorzitterschap van de Europese Unie - Voorbereiding van de Europese Top, te Brussel, op 14 en 15 december 2006. MINISTER VAN ECONOMIEMINISTER VAN BUITENLANDSE HANDEL Expo 2008, te Zaragoza, van 14 juni tot 14 september 2008 - Stand van zaken. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino, op 21 december 2005.