08 dec 2005 18:37

Agenda Ministerraad van vrijdag 9 december 2005

Ministerraad van vrijdag 9 december 2005 om 10.00 uur. Agenda.
Persconferentie om 14.00u.

Ministerraad van vrijdag 9 december 2005 om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 14.00u.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Eerste MinisterMinister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Voorbereiding van de Europese Top, te Brussel, op 15 en 16 december 2005.2005A01500.005 Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Nationale strategie duurzame ontwikkeling - Ontwerp van gemeenschappelijke kadertekst.2004A43760.016 Minister van Sociale ZakenMinister van VolksgezondheidStaatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.2002A70710.026b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.2004A70710.003 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.066 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht DE POST.2004A64150.004 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht DE POST.2005A64150.008 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie Voorontwerp van wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.2005A02440.003 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende vaststelling van de administratieve en financiële middelen die worden toegekend aan de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro.2004A71750.035 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de erkenning van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties.2005A32520.007 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 mei 2003 tot oprichting van een structuur kustwacht.2001A40460.303 Minister van Wetenschapsbeleid Principieel akkoord voor het opstarten van een haalbaarheidsstudie over de aankoop van een nieuw oceanografisch onderzoeksschip ter vervanging van de "Belgica" of de modernisering van het bestaande oceanografisch onderzoeksschip.2005A50820.009 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van EconomieMinister van EnergieMinister van Buitenlandse HandelMinister van Wetenschapsbeleid Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie.2005A40150.006 Minister van Energie Ontwerp van ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Algemene Raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (C.R.E.G.).2001A42450.085 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de elektriciteit en het gas (CREG), voor het jaar 2006.2000A42450.073 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2005A42450.015 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.2005A42450.014 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot toepassing van Titel IV (Hervorming van de Regie der posterijen) van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.2003A64150.010 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling van de specifieke geldelijke regels met betrekking tot de graden van de ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)die aan gespecialiseerde functies beantwoorden.1991A62150.024 Minister van EconomieMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot gelijkstelling met een vaste benoeming van de mandaten toegekend aan sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunciatie (BIPT).2005A40150.007 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.2001A71750.340 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.2002A71180.192 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de Federale Overheidsdiensten.2005A04162.003 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-AP 5AP.001 betreffende de aanschaf van tien multifunctionele steunhelikopters.2005A05130.045 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/P 5CP808/000 betreffende de upgrade van de HF radio-middelen van SGRS.2005A05130.046 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 22-4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, en intrekking van bepaalde wettelijke bepalingen inzake de te stellen zekerheid in het kader van douane-entrepots, actieve veredeling (schorsingssysteem) en behandeling onder douanetoezicht.2004A20410.008 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaalde motorbrandstoffen.2005A20410.016 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.1999A20410.199 Minister van Economie Voorontwerp van wet houdende de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk.2005A40240.002 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.1997A70720.277 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1996 tot vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met revalidatieinrichtingen, bedoeld in artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.1996A70720.208 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen.1991A70720.092 Minister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet houdende herziening van de farmaceutische wetgeving.2005A70750.022 Minister van VolksgezondheidMinister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.2003A71420.013 Minister van Middenstand Uitvoering van de beslissing van de Raad van 20 juli 2005 :Voorontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een handelsberoep of ambachtelijk beroep.2005A44440.010 Minister van MiddenstandMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit dat de bepalingen van de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht, toepasselijk maakt op het Europees Octrooibureau.2005A75168.002 Minister van Sociale ZakenMinister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat de hoogte van de invaliditeitsuitkeringen betreft, van het koninklijk besluit houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.2005A44720.055 Minister van MiddenstandMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.2005A74780.023 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.2001A74780.129 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging ABU-DHABI - Sturen van een detachement Belgische militaire onderrichters naar de Verenigde Arabische Emiraten.2005A05340.013 Minister van Landsverdediging Belgische militaire operaties in het buitenland 2006 - Oriëntatienota.200505340.014 Minister van Buitenlandse Zaken Zesde Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie, te Hongkong, van 13 tot 18 december 2005 - Belgisch standpunt.2005A30510.072 Minister van Buitenlandse Zaken BRUSSEL - Huisvesting van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie en van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de WEU/COPS - Huur van het gebouw, gelegen Wetstraat 61-65.2005A30500.006 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende interterritoriale samenwerking, gedaan te Straatsburg, op 5 mei 1998.2005A30510.067 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het OCCAR-veiligheidsakkoord tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, gedaan te Parijs, op 24 september 2004.2005A30510.068 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Uganda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kampala, op 1 februari 2005.2005A30510.070 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Democratische Republiek Congo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kinshasa, op 17 februari 2005.2005A30510.069 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Nicaragua, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Luxemburg, op 27 mei 2005.2005A30510.071