24 jan 2008 13:19

Agenda Ministerraad vrijdag 25 januari

Ministerraad vrijdag 25 januari

10.00 uur

Wetstraat 16, Brussel

Ministerraad vrijdag 25 januari 10.00 uur Wetstraat 16, Brussel

AGENDA


OMZETTING VAN DE EUROPESE RICHTLIJNEN
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.


ALGEMEEN BELEID
EERSTE MINISTER
Samenstelling van de Interministeriële Conferenties.(2008C80051.003)
EERSTE MINISTER
Voorontwerp van wet houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.
Voorontwerp van wet houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERK
Werkgroep "Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid" - Nieuwe samenstelling.
MINISTER VAN KLIMAAT
Nationale Klimaatcommissie - Nieuwe samenstelling.
MINISTER VAN KLIMAAT
"DOEB-test" - Praktische uitvoering van de duurzaamheidstest.
MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Geautomatiseerd opvolgingssysteem inzake wapenvergunningen - Dienstverleningsovereekomst met CIPAL betreffende de ARIADNE-toepassing. 
MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Nationaal veiligheidsplan.
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Ontwerp van koninlijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten.


ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID
MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN
Bijkomende feestdag op 2 mei 2008 en brugdag voor 2008 - Ontwerp van omzendbrief.
MINISTER VAN WERK
Ontwerp van koninklijk besluit tot tijdelijke aanpassing, voor wat het jaar 2008 betreft, van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.
MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen.
MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.(videocapsule)
MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.(moleculaire biologie)


BUITENLANDS BELEID
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
BULGARIJE - Problematiek van de weeshuizen - Missie - Eerste fase.
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg, op 9 september 1996.
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van Brieven te Sarajevo op 19 juli 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Bosnië-Herzegovina inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten.
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Singapore, op 6 november 2006.


VARIA