01 apr 2022 09:28

Agenda van de ministerraad van 1 april 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Administratieve, begrotings- en beheerscontrole
 • Actualisering van het deontologisch kader voor het federaal administratief openbaar ambt
 • Vernieuwing beheersovereenkomsten van de federale culturele instellingen
 • Wijzigingen inzake zaakverdelingsreglement en de verdeling in afdelingen van rechtbanken
 • Wijziging inzake het statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones
 • Overheidsopdracht voor de aankoop en het onderhoud van anonieme voertuigen
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2022
 • Programma DIGIT-04: vernieuwing van het platform voor langetermijnbewaring
 • Samenwerkingsovereenkomst voor het gebruik van sportinstallaties voor de tijdelijke Europese School van Evere
 • Regie der Gebouwen: huurovereenkomsten voor de FOD Justitie
 • Regie der Gebouwen: optimalisering van een deel van de vastgoedportefeuille gehuurd van nv Fedimmo
 • Statuut van en toezicht op beursvennootschappen
 • Uitvoering van de Europese verordening inzake huwelijkszaken, ouderlijke verantwoordelijkheid en internationale kinderontvoering
 • Overheidsopdrachten in het kader van Beliris
 • Wijzigingen betreffende de retributies van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Wijzigingen inzake veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties
 • Syntheserapport over de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelen in de algemene beleidsnota’s
 • Verzekeren van de voorzieningen voor de ontmanteling van kerncentrales en het beheer van de verbruikte splijtstof – Tweede lezing
 • Nationale beleidsmaatregel inzake langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval
 • Wijziging van de wet over de kernuitstap
 • Energie: verwerking van persoonsgegevens voor de toepassing van de forfaitaire maatregelen inzake het sociaal tarief
 • Aanpak voor de restitutie van voorwerpen in het kader van het koloniale verleden - Tweede lezing
 • Herstart- en Transitieplan: versterking van het federaal wetenschapsbeleid
 • Herinrichting en opwaardering van de Jubelparksite
 • Wijziging van het stelsel van zekerheid tegen insolventie van reisorganisatoren en doorverkopers betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten
 • Omzendbrief betreffende de initiële begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027
 • Vaststelling en uitkering van bedragen van vergoedingen voor invoering van functieclassificatie die voorzien is in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssector
 • Belgische LAND-bijdrage aan NRF-VJTF 2022 Roemenië
 • Belgische F-16 bijdragen aan de “enhanced Vigilance Activities 2022” van de NAVO
 • Toelage voor aanschaffen huisbrandolie of propaan in bulk voor verwarming privéwoning
 • Verlenging onderhoudscontract IBZSAM
 • Realisatie benodigde opvangcapaciteit 2022
 • Oekraïnecrisis: steun aan de OCMW’s
 • Verlenging uitbrieding maximumprijzen voor beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • Varia