11 jul 2013 23:03

Agenda van de ministerraad van 12 juli 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Aanwerving van gerechtelijke stagiairs in 2014
 • Uitvoering van het Nationaal actieplan voor administratieve vereenvoudiging
 • Definitief verdelingsplan van de toelagen van de Nationale Loterij voor 2012 en voorlopig verdelingsplan voor 2013
 • Toekenning van subsidies van de Nationale Loterij aan de Koning Boudewijnstichting en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
 • Eigendomsoverdracht van gebouwen naar gemeenten en meergemeentepolitiezones
 • Governance van de statistieken over de rekeningen van de overheidssector
 • Invoering van een vergoeding voor het tweedelige kentekenbewijs
 • Nieuwe strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017
 • Voorontwerp van wet diverse bepalingen inzake Binnenlandse Zaken
 • Astrid-radiodekking in nieuwe bouwwerken
 • Facturatie van de opdrachten van de operationele diensten van de civiele veiligheid
 • Versterking van de bestrijding van seksisme
 • Diverse bepalingen inzake landbouw
 • Diverse bepalingen inzake dierenwelzijn
 • Algemeen reglement voor de uitoefening van homeopathie
 • Fondsen voor het fundamenteel onderzoek
 • Bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt
 • Versterking van de wetgeving voor welzijn op het werk - tweede lezing
 • Bijdrage ten voordele van de werknemers die tot de risicogroepen behoren
 • Vrijstelling van de bijzondere werkgeversbijdrage voor de tijdelijke werkloosheid
 • Gelegenheidsarbeid in de horecasector - tweede lezing
 • Werkgeversbijdragen in horecasector verlaagd - tweede lezing
 • Aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord over de meerwaardeneconomie
 • Toelating voor beveiliging tegen piraterij
 • Poolbasis Prinses Elisabeth
 • België ratificeert een Overeenkomst van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het plan ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid op het werk
 • Instemming met het amendement van het Statuut van Rome over het Internationaal Strafhof
 • Instemming met de amendementen bij het Statuut van Rome van het Internationaal strafhof inzake daden van agressie